Färre får ekonomiskt bistånd

Publicerad:
Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskar något. Det är dock stora regionala skillnader. I vissa kommuner får var tionde invånare ekonomiskt bistånd, i andra bara ett fåtal. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

År 2017 fick drygt 215 000 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd. Det motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll, och är en minskning med tre procent jämfört med året innan.

– Trots att antalet biståndshushåll minskade förra året, ökade kostnaderna något. Från 10,5 till cirka 10,7 miljarder kronor, säger Antonio Espinoza, statistiker på Socialstyrelsen.

Det finns många orsaker till varför en person är i behov av bistånd, till exempel arbetslöshet, sjukdom eller andra sociala försörjningshinder. Några demografiska kategorier är särskilt tydliga i fördelningen av ekonomiskt bistånd. Unga personer är en stor grupp. Personer mellan 18 och 24 år utgjorde 22 procent av alla vuxna biståndsmottagare. Omkring 66 procent av alla vuxna biståndsmottagare var utrikesfödda. Ungefär hälften av alla vuxna som tog emot ekonomiskt bistånd 2017 var arbetslösa.

Stora skillnader mellan kommuner

Andelen invånare med ekonomiskt bistånd varierar stort mellan kommunerna. I till exempel Filipstad och Malmö fick ungefär var tionde invånare ekonomiskt bistånd. I kommuner som Lidingö, Danderyd och Solna var endast någon hundradel biståndsmottagare. En viktig orsak till detta är att befolkningens sammansättning ser olika ut i olika kommuner, till exempel gällande åldersfördelning, arbetsmarknadsanknytning och inkomst- och utbildningsnivå.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd var flest under krisåren på 1990-talet. Minskade därefter dramatiskt för att sedan gå upp lite under finanskrisen 2008-2010. Sedan dess har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskat gradvis.