Färre äldre får socialtjänstinsatser - trygghetslarm vanligast

Publicerad:
Antalet äldre med någon form av socialtjänstinsats minskade något 2017, jämfört med föregående år. Trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende och matdistribution var de vanligaste insatserna. Det visar Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till äldre.

Drygt 313 000 personer 65 år och äldre hade någon socialtjänstinsats 31 oktober 2017, vilket motsvarar 15,6 procent av befolkningen i åldersgruppen. Motsvarande antal för 2016 var 316 500 personer, respektive 16 procent. Andelen äldre som har någon form av socialtjänstinsats har minskat något de tre senaste åren.

– Det här är en utveckling som är viktig att följa. En möjlig förklaring till minskningen kan vara att äldre blir allt friskare och ansöker om socialtjänstinsatser senare. En annan kan vara att kommunerna är mer restriktiva i sina biståndsbedömningar, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen.

Trygghetslarm ökar mest procentuellt sett

Drygt 183 000 personer över 65 år hade ett verkställt beslut om trygghetslarm. Insatsen var därmed den vanligaste bland äldre, följt av hemtjänst, särskilt boende och matdistribution. 164 000 äldre hade hemtjänstinsatser, 82 000 hade särskilt boende, och 47 500 hade matdistribution.

– Trygghetslarm är också den socialtjänstinsats som ökat mest procentuellt sett mellan 2016 och 2017. För kvinnor rör det sig om en ökning med 2 procent och för män ökade insatsen med 5,3 procent, säger Diana Corman, statistiker på Socialstyrelsen.

Statistiken visar också att andelen kvinnor och män som får en socialtjänstinsats ökar kraftigt i takt med åldern. I åldern 65 till 74 år har cirka 4 procent någon socialtjänstinsats, medan motsvarande andel är 94 procent bland de som är 95 år eller äldre.

Statistiken redovisas på riks-, läns- och kommunnivå.