Fallskador fortsätter öka för äldre

Publicerad:
Skador efter fall ökar hos äldre och vanligast är det bland kvinnor. Många fallskador kan förebyggas men det finns stora variationer i vilken utsträckning kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder. Det visar rapporten öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre.

–Kommunerna behöver analysera varför fallskadorna ökar trots att så många åtgärder har gjorts för att förebygga dem. Viktigt är också att titta närmare på varför kvinnor drabbas särskilt. En stor fördel med öppna jämförelser är att de kan användas för förbättringsarbete, säger Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen.

Resultatet i årets rapport visar att antalet fallskador ökar med 1,7 procent jämfört med förra årets rapport. Mellan åren 2010–2012 skedde 61 fallskador per 1 000 invånare på riksnivå. På kommunnivå varierar resultaten mellan 33 och 80 fallskador. Statistiken gäller för personer som är 80 år och äldre, där fallskadan var svår och innebar sjukhusvård.

Skillnader i rehabilitering och personalkontinuitet

Fyra månader efter en höftfraktur varierar de äldres förmåga att gå stort mellan länen. De län som har högst andel äldre med återställd gångförmåga är Västerbotten, Uppsala och Blekinge.

– För att minska skillnaderna måste landstingen och kommunerna analysera varför skillnaderna är så pass stora när det gäller rehabilitering efter höftfraktur, säger Kalle Brandstedt.

Ett annat utvecklingsområde är personkontinuiteten inom hemtjänsten. Äldre med hemtjänst får allt oftare besök av olika personer. Resultatet från en mätning i 178 kommuner under två veckor visar att antalet personer från hemtjänsten som besökte de äldre varierade i genomsnitt mellan 6 och 26 personer. På riksnivå och i 74 av kommunerna hade resultatet försämrats.

Förbättringar på flera viktiga områden

För 24 av de 30 indikatorer som går att jämföra med förra året har genomsnittsvärdena på riksnivå förbättrats. Störst förbättring har skett inom förebyggande åtgärder vid risk för fallskador och smärtskattning för äldre som befinner sig i livets slutskede.

– Det är positivt att resultaten för så många indikatorer har förbättrats. När det gäller förebyggande åtgärder vid risk för fallskador behöver de kommuner där fallskadorna har ökat fundera på om de åtgärder som satts in är de bästa då fallskadorna fortsätter att öka, säger Kalle Brandstedt.

Öppna jämförelser används för uppföljning och förbättring

Rapporten Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre publiceras för fjärde året i rad. Den tas fram gemensamt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och syftet är att ge beslutsfattare inom kommuner och landsting underlag för att följa upp och förbättra verksamhetens egna resultat och att kunna jämföra sig med andra. Rapporten innehåller resultat för 37 indikatorer och 14 bakgrundsmått.