Fallolyckor och läkemedel utgör största riskerna för vårdskador inom kommunala hälso- och sjukvården

Publicerad:
De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Samtidigt behövs fler förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016.

Drygt 380 000 personer fick minst en insats från den kommunala hälso- och sjukvården under 2014. Men kunskapen om risker, vårdskador och vilket patientsäkerhetsarbete som bedrivs inom kommunerna är inte lika stor som när det gäller den vård som bedrivs på landets sjukhus.

Socialstyrelsen har nu för första gången kartlagt kommunernas patientsäkerhetsarbete i den årliga lägesrapporten. Av 316 tillfrågade kommuner och stadsdelar har 257 kommuner svarat på frågor, vilket motsvarar 81 procent. Kommunerna har bland annat fått frågor om riskområden och det förebyggande arbetet.

– Det vi ser av svaren är att läkemedel och fall bedöms som de stora riskområdena för uppkomst av vårdskador. Närmare 90 procent av kommunerna anger dessa områden som ett av deras största riskområden, berättar Carina Skoglund som är sakkunnig på Socialstyrelsen.

För få förebyggande insatser

Det förebyggande patientsäkerhetsarbetet är framför allt individuella riskbedömningar som görs för att motverka fall, trycksår och undernäring bland äldre personer.

 – Vi ser att det är för få förebyggande insatser som sätts in efter riskbedömningen, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Det kan handla om påstötning och uppmuntran att äta eller att sätta in energi- och proteinrik kost. För personer med bedömd risk för undernäring får endast 50 procent någon planerad förebyggande åtgärd och inom kommunens hemsjukvårdsteam bara en dryg tredjedel, säger Carina Skoglund.

Två tredjedelar av kommunerna bedömer även informationsöverföring, både mellan vårdgivare och inom den egna organisationen, som ett stort riskområde. Nästan alla kommuner och stadsdelar – 98 procent – anser att det är viktigt att kommunerna samverkar med landsting, sjukhus och primärvård. Det är ett sätt att förebygga risker så att patienter inte kommer till skada i vården.

– Det är viktigt att vården sker i en obruten kedja. Det innebär inte bara att olika yrkesgrupper som finns nära patienten måste samverka, utan även kommuner och landsting, säger Carina Skoglund.

Färre vårdskador

Av rapporten framgår att andelen vårdtillfällen med vårdskador har minskat inom den somatiska slutenvården för vuxna, det vill säga vård på sjukhus med undantag av psykiatrisk vård.

Under första halvåret 2013 var andelen vårdtillfällen med vårdskador 9,9 procent och andra halvåret 2014 var det 7,3 procent. Resultatet bygger på en granskning av journaler från drygt 38 500 vårdtillfällen vid 63 sjukhus.

– Inom landsting och regioner pågår ett aktivt arbete med att förebygga och  minska vårdskadorna och resultatet av journalgranskningarna visar att patientsäkerhetsarbetet är på rätt väg. Det viktigt att detta arbete fortsätter med effektiva förebyggande åtgärder, säger Carina Skoglund.