Få uppföljningar av socialtjänstens insatser

Publicerad:
Få av socialtjänstens insatser följs upp. Det visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser. "Bara sex procent av kommunerna följer till exempel upp enskilda insatser inom äldreomsorgen, sammanställer resultaten och använder dessa för att utveckla verksamheten. Det råder därmed okunskap om insatsernas utfall", säger enhetschef Stina Hovmöller.

I årets Öppna jämförelser är det för första gången möjligt att jämföra olika verksamheter inom socialtjänsten i landets kommuner. Det handlar bland annat om ekonomiskt bistånd och insatser för äldre, barn och unga, funktionshindrade, missbrukare och hemlösa.

Resultatet visar att skillnaderna är stora. Det gäller bland annat för området systematisk uppföljning som innebär att beskriva och mäta enskildas behov, vilka insatser personerna fått och vilka resultat som uppnåtts. Socialstyrelsens resultat visar att det är få kommuner som arbetar med systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten. Andelen skiftar från sex till 21 procent mellan olika verksamheter.

– Generellt följer större kommuner oftare upp sina insatser än mindre. Graden av uppföljning skiftar mellan olika insatser. Inom ekonomiskt bistånd används till exempel systematisk uppföljning tre gånger så ofta som inom äldreomsorgen i syfte att utveckla verksamheten, säger Stina Hovmöller.

Förutom systematisk uppföljning har Socialstyrelsen även undersökt faktorer som kommunernas tillgänglighet, rutiner och användandet av standardiserade bedömningsmetoder.

– Inom missbruksområdet ser vi att en majoritet av kommunerna använder någon slags metod för att bedöma den enskildes situation och behov av insatser. Men det är bara 15 procent som använder metoderna för att följa upp enskilda ärenden, säger Stina Hovmöller. 

Öppna jämförelser 2016 visar vidare att:

  • Inom områdena missbruk, barn och unga samt ekonomiskt bistånd är det cirka 47 procent av kommunerna som har rutiner för hur personal ska agera vid indikation på våldsutsatthet. Inom områden inom LSS-handläggning, socialpsykiatri och hemlöshet är siffran lägre och ligger på 40 procent eller strax under.
  • När det gäller våld i nära relationer har 32 procent av kommunerna aktuell överenskommelse för samverkan med kvinnojourer, medan bara 14 procent samverkar med akutmottagningar.
  • 89 procent av kommunerna erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning anpassade insatser med meningsfull sysselsättning.78 procent erbjuder någon form av öppen verksamhet till målgruppen.

Resultaten i Socialstyrelsens Öppna jämförelser av socialtjänsten baseras i huvudsak på uppgifter som samlats in genom en enkät till kommunerna där svarsfrekvensen var 91 procent.