Få misshandlade barn följs upp

Publicerad:
Omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld i familjen. Var tionde barn beräknas ha bevittnat våld mellan föräldrarna det senaste året. Bara 6 procent av kommunerna gör systematiska uppföljningar av insatserna till våldsutsatta barn.

Socialstyrelsen presenterar idag ”Öppna jämförelser 2014 - Stöd till brottsoffer”. Jämförelserna fokuserar på kommunernas stöd till våldsutsatta barn och vuxna samt på barn som har bevittnat våld i nära relationer. Detta är den tredje rapporten i sitt slag.

Flera studier visar att socialtjänsten behöver bli bättre på att uppmärksamma och ge våldsutsatta barn det stöd de behöver. 
I endast 6 procent av kommunerna görs systematiska uppföljningar av insatserna till våldsutsatta och barn som har bevittnat våld.

– Kommunerna vet inte om barnen får rätt hjälp. Det är mycket viktigt att följa upp om insatserna leder till att våldet upphör, säger Carina Hällberg, utredare på Socialstyrelsen.

Skolgången blir lidande

Barn som följer med sin mamma till ett skyddat boende får inte sällan skolgången avbruten. Bara 14 procent av kommunerna har aktuella rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende. Samtidigt vet man att ofullständiga eller låga betyg är en stark riskfaktor för psykosocial ohälsa.

– De här barnen uppmärksammas inte, fokus hamnar istället på de vuxna. Men det är viktigt att barnen får kontinuitet i sin skolgång, trots att de kan behöva byta förskola eller skola flera gånger, säger Carina Hällberg.

Socialstyrelsen ser även brister när det gäller stödet till våldsutsatta vuxna. Rutiner för hur kommunen ska stötta våldsutsatta äldre och personer med funktionsnedsättning saknas i två av tre kommuner.

Informationen sällan översatt

De flesta kommuner har information på sin webbplats om vilka insatser det finns för våldsutsatta barn och vuxna med mera, men endast i en av fyra kommuner är informationen översatt till de mest talade språken i kommunen.

Idag publicerar Socialstyrelsen också uppdaterade handböcker om socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga samt om orosanmälningar till socialnämnden när barn misstänks fara illa.

I höst skärps kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld. Från och med oktober träder föreskrifter i kraft som innebär att socialnämnden direkt måste starta en utredning vid misstanke om våld mot barn.

Öppna jämförelser tas fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna.