Få har tagit del av jobbstimulans

Publicerad:
Få med ekonomiskt bistånd har tagit del av jobbstimulansreformen. Under juni månad 2015 rörde det sig endast om drygt 2000 personer, enligt Socialstyrelsens undersökning.

Jobbstimulansreformen infördes 2013 och innebär att en person som det senaste halvåret har fått ekonomiskt bistånd kan få behålla en del av biståndet under vissa villkor, trots att han eller hon har inkomst av lön. Avsikten är att göra det mer lönsamt att till exempel ta ett tillfälligt jobb eller utöka sin arbetstid.

Socialstyrelsen har undersökt ett antal frågeställningar som belyser jobbstimulansreformens betydelse för personer som fortfarande befinner sig i systemet och tar emot ekonomiskt bistånd samt för kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd.

 – Vår bedömning är att en mycket liten andel mottagare av ekonomiskt bistånd har tagit del av reformen. I juni rörde det sig om 1,8 procent eller omkring 2000 personer, säger Anette Agenmark, utredare vid Socialstyrelsen.

Har nått hushåll med barn

För de biståndsmottagare som kvalificerat sig för jobbstimulans medför reformen högre disponibel inkomst, och mer än hälften av hushållen som fått jobbstimulans är hushåll med barn.

– För hushållen som tagit del av reformen ger den en bättre ekonomisk situation än tidigare, och utifrån ett barnperspektiv är det positivt att drygt 60 procent av dessa är hushåll med barn, säger Anette Agenmark.

Uppgifterna som ligger till grund för undersökningen gäller juni 2015 och har samlats in genom en enkät till samtliga kommuner, där 69 procent har svarat. Därefter har beräkningar gjorts med hjälp av Socialstyrelsens månadsstatistik om ekonomiskt bistånd för samma månad.

Av kommunernas svar och bedömningar framgår även att:

  • kommunerna uppskattar att andelen mottagare av ekonomiskt bistånd som har börjat arbeta eller utökat sin arbetstid inte har ökat sedan reformen infördes
  • konstruktionen av jobbstimulansreformen innebär att vissa hushåll blir kvar i biståndssystemet trots att de har inkomster över försörjningsstödsnivån
  • reglerna gör tillämpningen komplicerad och reformen har inneburit ökad administration som konkurrerar om socialsekreterarnas tid
  • könsfördelningen är relativt jämn, men jobbstimulans kommer kvinnor till del i något högre grad.

Den grupp som ringas in i Socialstyrelsens undersökning är personer och hushåll som inte når tillräckliga inkomster av sin anställning, utan är kvar i systemet eftersom de har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd. De som har fått arbete, blivit självförsörjande och lämnat systemet ingår inte.

Det övergripande målet med jobbstimulansreformen är att få fler personer i arbete och minska utanförskapet och därmed öka förmågan till självförsörjning. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har fått regeringens uppdrag att utvärdera om reformen medfört dessa effekter.