Få barn i familjehem adopteras

Publicerad:
Socialtjänsten väcker frågan om adoption i väldigt liten utsträckning och för ytterst få barn. Det framgår av Socialstyrelsens kartläggning "Nationella adoptioner av barn i familjehem".

Den åtgärd som socialtjänsten ska överväga, enligt lagstiftningen, är att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna i de fall det bedöms att det bästa för barnet är att få stanna kvar hos dem. Möjligheten till adoption finns, men används sällan. När en adoption genomförs är det på förälderns initiativ.

– Innan Socialstyrelsen tar ställning till om det behövs åtgärder för att öka antalet adoptioner krävs det mer kunskap om vårdnadsöverflyttningar; om det ger tillräcklig stabilitet och långsiktighet för barn som inte kan växa upp med sina föräldrar, säger Solveig Freby, utredare på Socialstyrelsen.

Adoption ett alternativ

Redan idag kan socialtjänsten behöva uppmärksamma att adoption kan vara ett alternativ, det gäller framför allt för barn vars föräldrar är döda eller försvunna samt för barn som placerats i späd ålder. Barnets behov av långsiktighet och stabilitet ska tillgodoses.

I november 2012 var 9 181 barn placerade i familjehem. En dryg fjärdedel av barnen hade varit placerade i fem år eller mer i samma familj och mer än en tredjedel av dessa barn var yngre än 1 år när de placerades första gången.

Svårt bedöma barnets bästa

Det genomfördes fem adoptioner av barn som var placerade i familjehem 2012. Det finns flera skäl till den låga siffran: det finns idag inga krav på att överväga adoption, det är svårt att bedöma barnets bästa och adoption uppfattas inte som förenligt med lagens avsikt att barnet i första hand ska återförenas med sina biologiska föräldrar.

Kravet på samtycke från de biologiska föräldrarna och svårigheten att bedöma deras framtida föräldraförmåga utgör också hinder för adoption. Familjehem är även generellt sett tveksamma till att adoptera.

Socialtjänsten är skyldig att regelbundet överväga vårdnadsöverflyttning från det att ett barn har varit placerat i samma familjehem i tre år. Under 2012 genomfördes 246 vårdnadsöverflyttningar.