EU-rapport sätter ljuset på det svenska hälso- och sjukvårdssystemet

Publicerad:
Likvärdig tillgång till vård för befolkningen i glesbygd, tillgång till hälso- och sjukvård i tid och bättre samordning för personer med kroniska sjukdomar är enligt EU-kommissionen tre centrala utmaningar för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

EU-kommissionen publicerar vartannat år rapporter som beskriver hälso- och sjukvårdssystemen i 30 länder. Rapporterna analyserar hälsosystemets effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet i respektive land och i förhållande till övriga EU. Dessutom beskrivs befolkningens hälsa och riskfaktorer för hälsa i respektive land.

I den häromdagen publicerade rapporten om Sverige konstateras bland annat att medellivslängden är bland de högsta i EU, att andelen rökare är lägst bland alla EU-länder och att antalet dödsfall på grund av stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar minskar.

– En tredjedel av dödsfallen i Sverige kan kopplas till beteenderelaterade risker. Det visar att vi behöver arbeta mer med hälsosamma levnadsvanor, inte minst gentemot de grupper i samhället som mest behöver stöd, som socioekonomiskt utsatta grupper eller barn och unga, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och ordförande i OECD:s hälsokommitté.

Analysen visar också att det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar väl och är förhållandevis effektivt men att kostnaderna också är relativt höga jämfört med EU-genomsnittet.

Dessutom lyfts att de flesta äldre svenskar är vid god hälsa, men att allt fler personer över 65 har någon kronisk sjukdom och funktionsnedsättning, vilket ökar efterfrågan på långvarig vård och omsorg. Rapporten visar också att hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet är förhållandevis god. Sverige har låg sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet, hög kvalitet i akutsjukvården och ett lågt antal sjukhusvistelser för sjukdomar som kan hanteras inom primärvården.

När EU-kommissionen sammanfattar vilka utmaningar det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför lyfts särskilt tre områden:

  • likvärdig tillgång till vård för befolkningen i glesbygd
  • tillgång till hälso- och sjukvård i tid
  • bättre samordning för personer med kroniska sjukdomar

Fakta

År 2016 inledde EU-kommissionen det kunskapsförmedlande initiativet Hälsotillståndet i EU. De landspecifika rapporterna syftar till att hjälpa både i det nationella politiska beslutsfattandet och i samarbetet på EU-nivå.

Kontakt

Olivia Wigzell