Ett sextiotal har yttrat sig över depressionsriktlinjer

Publicerad:
Idag är sista dag för att lämna synpunkter på Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Ett sextiotal remissvar har kommit in. En första övergripande bild visar bland annat att landstingen ser svårigheter att säkra de kompetensförstärkningar som rekommenderas.

Sammanlagt har ett 60-tal remissvar kommit in och arbetet med att gå igenom och värdera inkomna synpunkter kommer nu att påbörjas.

– Efter en första läsning av de remissvar som kommit in ser vi att regioner och landsting är överlag positiva till de föreslagna nya riktlinjerna, men man ser också svårigheter med att kunna tillhandahålla de förstärkningar i form av såväl kompetens som resurser som kommer att krävas, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen.

Mer psykologisk behandling rekommenderas

Huvudinriktningen i Socialstyrelsens arbete har varit att rekommendera ökad tillgång till psykologisk behandling och att fler terapeuter därför behöver utbildas i takt med att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det finns även synpunkter från en del regioner och landsting på prioriteringen av olika behandlingsmetoder.

I några av remissvaren från enskilda intresseorganisationer, yrkesföreningar samt enskilda yrkesutövare ifrågasätts hur prioriteringen av vissa åtgärder gjorts, men också att behandlingsalternativ såsom exempelvis fysisk aktivitet och fler former av terapibehandlingar borde ges ett större utrymme och prioriteras högre.

Jämförelse med andra länders riktlinjer

I andra remissvar framförs att det saknas en jämförelse med flera andra länders motsvarande rekommendationer för vård vid depression och ångestsyndrom, och man ifrågasätter där hur det kan vara skillnader i bedömningen.

– Vi tar till oss de synpunkterna och gör därför nu en jämförelse om behandling av barn, unga och vuxna vid depression i ett antal länder. Underlaget kommer att vara en del i myndighetens fortsatta arbete med slutförandet av de nationella riktlinjerna, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

De länder som kommer att ingå i jämförelsen är Tyskland, Holland, Skottland, England, Kanada, Finland, Danmark och Norge och en rapport ska finnas klar innan sommaren.

Parallellt med kartläggningen fortgår arbetet med att noggrant gå igenom och värdera inkomna synpunkter och eventuellt nya studier som tillkommit sedan remissversionen presenterades i början av december förra året. Slutversionen av de nya nationella riktlinjerna ska finnas klar under hösten 2017.