Ensamboende och kvinnor mindre nöjda med hemtjänsten

Publicerad:
Äldre som bor ensamma är mindre nöjda och trygga med sin hemtjänst än de som bor ihop med någon, det gäller särskilt kvinnor. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning till alla med äldreomsorg – med resultat ner på enskilda verksamheter. Den visar även att förtroendet för personalen minskat.

Åtta av tio med hemtjänst bor ensamma och majoriteten är kvinnor. De har överlag sämre erfarenheter av sin omsorg på punkt efter punkt. Exempelvis svarar 24 procent av de som bor själva att de sällan eller aldrig kan påverka när personalen kommer, mot 16 procent av de samboende. Ensamboende känner sig överlag något mindre trygga och är inte lika nöjda med möjligheten att påverka hur hjälpen ges och hur personalen utför arbetet.

– En möjlig förklaring är att äldre som bor ensamma kan ha svårare att göra sin röst hörd – de som bor med en nära anhörig kanske har lättare att föra fram hur de vill ha det. Resultatet är en signal till hemtjänsten att arbeta mer för att uppmärksamma behoven hos ensamboende, säger Ulrika Ingelsson, utredare på Socialstyrelsen.

Högt men minskat förtroende

Nio av tio av alla med hemtjänst och åtta av tio på äldreboende uppger att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med sin omsorg. De flesta äldre har också förtroende för flertalet i personalen. Men de med förtroende för all personal har minskat, från 59 till 55 procent i hemtjänsten och 46 till 43 procent på äldreboendena sedan 2013.

– Förtroendet hänger ihop med andra områden som också försämrats något, exempelvis tryggheten. I hemtjänsten är det även viktigt att den äldre informeras i förväg om förändringar, liksom att personalen kommer i tid och är lätt att få kontakt med, säger Ulrika Ingelsson.

I enkäten syns även några resultat som inte har förbättrats trots att många äldre sedan tidigare är kritiska. Nästan var femte tycker fortfarande att hemtjänstpersonalen bara ibland, sällan eller aldrig har tillräckligt med tid. På äldreboendena är var fjärde fortsatt missnöjd med möjligheterna att vistas ute.

Ingen förbättring av vården vid urininkontinens

Socialstyrelsen har även skickat enkäter till de ansvariga för alla äldreboenden och alla hemtjänstenheter. Undersökningen visar att andelen hemtjänstenheter med rutiner för att förebygga undernäring ökat från 83 till 89 procent sedan 2014, vilket är i linje med Socialstyrelsens nya föreskrifter. Positivt är också att andelen på äldreboende som fått en läkemedelsgenomgång det senaste året har ökat från 76 till 84 procent.

Precis som förra året har bara hälften av de på äldreboende som skulle behöva det fått sina problem med urininkontinens utredda.

– Konsekvensen blir att många riskerar att inte få rätt behandling, säger Marianne Lidbrink, utredare på Socialstyrelsen.

Resultat för riket, län, kommuner och enskilda verksamheter

Totalt har 131 938 äldre, 63 procent, med hemtjänst eller på äldreboende svarat på enkäten. Enkäten till verksamheterna har besvarats av 94 procent av äldreboendena och 83 procent av hemtjänstenheterna. Resultaten finns att hämta i form av rapporter och excelfiler eller via ett webbverktyg.