Ebola – ett internationellt hot mot människors hälsa

Publicerad:
Ebolautbrottet i Västafrika bedöms nu av WHO vara ett internationellt hot mot människors hälsa. Socialstyrelsen informerar om konsekvenserna för den som reser eller arbetar i området samt uppdaterar rekommendationerna till hälso- och sjukvården.

Världshälsoorganisationen har gjort bedömningen att spridningen av den så kallade blödarfebern ebola i Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria är en extraordinär händelse. Det innebär att det finns risk för internationell spridning och att utbrottet kräver internationella åtgärder.

Vid ett internationellt hot mot människors hälsa, Public Health Emergency of International Concern, har WHO enligt det internationella hälsoreglementet rätt att utfärda tillfälliga rekommendationer som syftar till att förhindra eller minska sjukdomsspridningen samtidigt som internationell trafik ska inskränkas så lite som möjligt.

Hälsokontroller vid gränser

Detta innebär exempelvis att alla stater där smittspridning sker ska utföra hälsokontroller vid internationella flygplatser, hamnar och större gränsövergångar. Screeningen syftar till att upptäcka möjlig ebolainfektion i form av feber som inte har annan förklaring.

En person som uppvisar sjukdomssymtom som överensstämmer med ebola bör enligt WHO inte tillåtas resa vidare, om inte det är fråga om en evakuering som uppfyller medicinska krav med syfte att minimera smittspridning.

Socialstyrelsen är den myndighet som är nationell kontaktpunkt för alla allvarliga hälsohot inom WHO och EU, inklusive högsmittsamma allvarliga sjukdomar som ebola. Även om risken är mycket liten för att ebola sprids i Sverige är det viktigt att det finns beredskap för ett säkert omhändertagande av personer som kan ha exponerats.

Uppdaterade rekommendationer

Socialstyrelsen har i uppdrag att ge stöd till landsting och hälso- och sjukvårdspersonal vid upptäckt av misstänkta fall. Myndigheten har därför uppdaterat och kompletterat rekommendationerna till vården. De innehåller bland annat information om riskbedömning och förflyttning av patienter samt vilken personlig skyddsutrustning som behövs och information om diagnostik och punktdesinfektion.

Den som vistas eller planerar att besöka områden där ebola kan förekomma bör hålla sig uppdaterad om situationen och ta del av UD:s reserekommendationer. Ebolavirus sprids mellan människor via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från sjuka personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Smittan sker i första hand vid vård och omhändertagande av sjuka eller döda personer. Det är framförallt den sjukes familjemedlemmar och sjukhuspersonal som löper risk att smittas. Folkhälsomyndigheten har information om smittspridning och vilka åtgärder man kan vidta för att minska risken för smitta.