DRG beskriver vårdkonsumtionen i Sverige 2012

Publicerad:
Socialstyrelsen har analyserat uppgifter från patientregistret 2012 ur ett DRG-perspektiv. Rapporten beskriver sjukvården ur olika aspekter.

I DRG-statistik 2012 beskriver vi vårdkonsumtionen i Sverige med hjälp av DRG, diagnosrelaterade grupper. Rapporten ska öka kunskapen om och användandet av DRG i hälso- och sjukvården.

Landsting och sjukhus kan använda uppgifterna

– Med hjälp av denna rapport kan till exempel enskilda landsting eller sjukhus ta fram uppgifter på olika nivåer och använda till sina egna uppföljningar. Tillsammans med kostnadsdata kan DRG ge svar på vad som produceras och till vilken kostnad. Genom att knyta kvalitetsmått till DRG kan också kvalitet mätas, säger Lisbeth Serdén, utredare.

Antalet diagnoser per vårdtillfälle varierar

Resultatet i rapporten visar bland annat att medelvårdtiden för somatisk vård minskat med 0,9 dagar jämfört med 1998 samt att registreringsmönstret skiljer sig stort mellan de olika sjukhusen.

Cirkulationsorganens sjukdomar är den största patientgruppen och omfattar 16 procent av samtliga vårdtillfällen 2012. Därefter följer rörelseorganens sjukdomar med 12 procent och sjukdomar i matsmältningsorganen med cirka 11 procent av vårdtillfällena. Vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård är förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och infektioner medan orsakerna till de vanligaste dagkirurgiska besöken är hudingrepp och kataraktoperationer.

Fakta

DRG, diagnosrelaterade grupper, är ett system för att beskriva sjukhusens patientsammansättning. För att kunna beskriva verksamheten på ett över-skådligt sätt delas vårdkontakterna in i cirka 1 200 grupper för slutenvård, öppenvård och psykiatrisk vård.