Dödsfallsutredningar bör utvecklas

Publicerad:
När barn dör till följd av brott och vuxna utsätts för dödligt våld av närstående genomför Socialstyrelsen dödsfallsutredningar. Dessa har utvärderats av Statskontoret som anser att rapporterna varit av generell karaktär och inte lett till konkreta resultat.

– Det är ovanligt att barn dödas, därför har antalet fall varit få och därmed svåra att dra generella slutsatser utifrån. Det var först 2012 som lagstiftningen utvidgades till att även gälla vuxna, säger Anne-Marie Danon, avdelningschef för Socialstyrelsens kunskapsavdelning.

Resultaten i Socialstyrelsens dödsfallsutredningar ligger i linje med resultat som framkommer om dödligt våld i nära relationer i forskningen. Dessutom understryker Socialstyrelsen betydelsen av att anmäla när barn far illa, eftersom detta fortfarande ibland brister.

– Vi håller med om att det är viktigt att dödsfallsutredningarna utvecklas, oavsett vilken myndighet som genomför arbetet. Vi har även egna förslag som vi har lämnat till regeringen på detta område, säger Anne-Marie Danon.

Statskontoret föreslår att dödsfallsutredningarna kompletteras med tillsyn i varje enskilt fall, och att dödsfallsutredningarna därför förs över till Inspektionen för vård och omsorg.

– Propositionen som ligger till grund för den lagstiftning Socialstyrelsen har haft att följa säger att syftet inte ska vara att utreda frågor om myndigheters eller enskildas skuld utan på ett mer övergripande sätt identifiera systemfel, och det står även att det är viktigt att skilja dödsfallsutredningarna från tillsynen, säger Anne-Marie Danon.