Diabetesvården har ännu inte nått målen

Publicerad:
De nationella målnivåer som fastställts för diabetesvården i landet uppnås inte. En första uppföljning av målnivåerna visar att det är en bra bit kvar innan landsting och regioner lyckas nå upp till målen. Men uppföljningen visar också en del positiva resultat.

Med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård har målnivåer för ett antal indikatorer (mätbara områden) tagits fram. Målnivåernas syfte är att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara kvalitetsmål för att bidra till att patienter får en god och jämlik diabetesvård. Den uppföljning som nu gjorts visar att vården behöver lägga ytterligare kraft på att nå målen inom flera områden. Inom landet finns även regionala variationer – variationer som i en del fall är betydande.

– Även om många landsting och regioner uppnår positiva resultat för vissa av målnivåerna, finns också områden som behöver förbättras, säger Christina Broman, utredare på Socialstyrelsen.

Fler når målen för glukoskontroll

Målnivåer för fem områden av diabetesvården (typ 1- och typ 2-diabetes) fastställdes 2015 och nu har Socialstyrelsen för första gången undersökt hur efterlevnaden ute i landet har varit.

Dels gäller det hur många av personer med diabetes som legat på tillfredsställande nivåer vad gäller blodsocker (glukoskontroll) och blodtryck, hur många som fått göra en fotundersökning och en ögonbottenundersökning samt hur många inom gruppen som inte röker.

– När det gäller otillräcklig glukoskontroll, ett allvarligt tillstånd med stor risk för komplikationer, kan man notera en positiv trend. Flera landsting och regioner uppnår nu de uppsatta målen, säger Christina Broman.

Sämre är det med måluppfyllelsen vad gäller hur många som genomgått en ögonbotten- eller fotundersökning, en viktig förutsättning för att i tid upptäcka och hindra komplikationer. Där pekar resultaten överlag på en negativ trend och inga eller bara ett fåtal landsting och regioner når målen, de regionala variationerna är dessutom stora.

Färre personer som röker

Rökning och diabetes är ingen bra kombination och där har målet varit att 95 procent av personer med diabetes ska vara rökfria, men det målet har inga landsting eller regioner ännu uppnått.

– Totalt sett kan ändå en svagt positiv trend noteras, andelen icke-rökare har blivit fler, säger Christina Broman.

Högst andel personer med diabetes som inte röker finns i Västerbotten och den andelen har dessutom ökat märkbart under den undersökta perioden.

Flera landsting når målen för glukoskontroll

Landsting och regioner som når de uppsatta målnivåerna för glukoskontroll är Halland, Gotland, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro, Stockholm och Blekinge (typ 1-diabetes) och Halland, Kalmar, Jönköping, Örebro och Sörmland (typ 2-diabetes).

Fakta om diabetes

  • Diabetes är en av våra stora folksjukdomar och många med diabetes drabbas även av följdsjukdomar i hjärta, kärl, njurar, ögon och nerver. Följdsjukdomarna kan bidra till en för tidig död. 
  • Enligt det Nationella diabetesregistret, NDR, fanns det drygt 46 500 personer i Sverige med diabetes typ 1 och omkring 360 000 personer med diabetes typ 2 registrerade i Sverige (2016). 

Källa: Socialstyrelsen, Nationella Diabetesregistret, NDR.