Bristande myndighetsstöd vid dödligt relationsvåld

Publicerad:
Socialstyrelsen har sedan 2012 utrett tolv kvinnors död efter att de utsatts för brott av en man som de haft en nära relation med. Flertalet hade haft kontakt med myndigheter som kände till våldet. I dödsfallsutredningarna finns exempel på att efterlevnaden av lagar och regelverk brister.

Socialstyrelsen presenterar för första gången dödsfallsutredningar som gäller vuxna. I tio av tolv fall har kvinnorna dödats av sin man eller sambo, eller före detta man eller sambo. Flertalet var mellan 30 och 40 år, och deras barn har i flera fall varit i närheten eller direkt bevittnat mammans död.

Att kvinnorna var utsatta för våld var i flertalet av fallen känt av myndigheter.

– Socialtjänsten har vid ett par tillfällen, trots att man känt till våldet, inte uppmärksammat och utrett konsekvenserna. Istället har man fokuserat på kvinnas behov av försörjningsstöd eller hennes roll som mamma, säger Socialstyrelsens utredare Lotta Nilsson.

Regler följs inte

Det finns också exempel där en kvinna som var i behov av skydd inte placerades på det mest lämpliga boendet, istället styrde platstillgången beslutet. Brister när det gäller att anpassa insatser till individuella behov har även konstaterats i den nationella tillsynen.

För att en våldsutsatt kvinna ska lämna ett destruktivt förhållande, stanna i ett skyddat boende eller stå fast vid sin polisanmälan krävs ibland samtal som motiverar henne. Sådana insatser tycks också saknas i några av dessa ärenden, liksom riskbedömningar.

– Det är allvarligt att lagar och regler inte alltid följs. Vi bedömer också att det finns behov av kompetenshöjningar för dem som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta personer, säger Lotta Nilsson.

Separation viktigt motiv

De tolv fallen visar att det är vanligt att svartsjuka, kontroll och en separation finns med i bilden vid dödligt våld i nära relationer, liksom olika typer av psykisk ohälsa hos gärningsmannen. Tre av fem kvinnor som vid tiden för brottet var gifta eller sambo med sin man hade lämnat in en skilsmässoansökan eller talat om att de ville separera eller skilja sig. I tre fall där paret redan hade separerat framgår att mannen inte hade accepterat att relationen var avslutad.

– Resultaten ligger i linje med vad forskningen säger om riskfaktorer för dödligt våld i nära relationer, säger Socialstyrelsens utredare Marlene Karlsson Vargas.

Socialstyrelsen har även sedan 2008 utrett 31 fall där barn har dött på grund av brott. Dessa dödsfallsutredningar visar att det ofta finns en multiproblematik bland förövarna, som i hälften av fallen är en förälder. De har ofta ett begränsat socialt nätverk och psykisk ohälsa. Det förekommer neuropsykiatriska, intellektuella och eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Socialstyrelsen vill betona betydelsen av anmälningsplikten, att anmälningsskyldiga myndigheter agerar och anmäler till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. 

För att Socialstyrelsen ska utreda dödsfallen kräver lagstiftningen att det rör sig om ett brott och att rättsprocessen är avslutad, vilket i de flesta fall innebär att en dom vunnit laga kraft och inte kan överklagas. När det gäller vuxna krävs också att brottet har begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. Dessutom ska det finnas omständigheter som haft samband med dödsfallet som innebär att personen varit i behov av skydd, stöd eller hjälp från samhället.