Bättre hälsa men ökade klyftor

Publicerad:
Medellivslängden stiger och fler överlever sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och cancer. Det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen. Samtidigt ökar hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper. "Vi ser även att fler drabbas av psykisk ohälsa och fetma, och att andelen unga som får behandling ökar", säger utredaren Sara Dahlin.

Socialstyrelsen har i en ny lägesrapport sammanställt tillståndet och utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård samt tandvård. Resultatet visar överlag på en positiv utveckling. Tandhälsan hos den vuxna befolkningen har förbättrats och den förväntade medellivslängden i Sverige är bland de högsta i världen, 84 år för kvinnor och 80 år för män. Överlevnaden efter hjärtinfarkt och stroke har ökat betydligt. Det är fler som får cancer, men den relativa 5-årsöverlevnaden har ökat och är idag 68 procent för kvinnor och 70 procent för män.

Effektiv sjukvård

En jämförelse mellan EU-länderna visar att svensk hälso- och sjukvård har högst effektivitet tillsammans med Belgien, Cypern, Spanien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna. I Sverige genomförs flera satsningar för att stärka vården för personer med psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, cancer samt inom kvinnosjukvården.

– Men trots dessa satsningar och den positiva utvecklingen finns det flera förbättringsområden. Till exempel ser vi att klyftorna ökar, att personer med kort utbildning har högre dödlighet i hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och alkoholrelaterade diagnoser, säger utredaren Sara Dahlin.

En åtgärd som kan påverka många sjukdomars förlopp är rökstopp. Idag fortsätter dock nästan hälften av alla rökare som drabbats av hjärtinfarkt att röka. Och det är bara en tredjedel av primärvårdsenheterna som erbjuder personer med astma eller KOL stöd att sluta, trots att rökstopp är den viktigaste åtgärden för att bromsa sjukdomsförloppet hos KOL-patienter.

Psykisk ohälsa ökar

Rapporten visar även att den psykiska ohälsan i befolkningen fortsätter att öka, särskilt bland kvinnor i åldrarna 16–24 år. Ett annat växande folkhälsoproblem är övervikt och fetma som idag förekommer hos nära hälften av alla svenskar, trots att alltfler vuxna motionerar regelbundet.

–  När det gäller barn och unga har andelen som behandlas för fetma inom den specialiserade öppenvården och barnsjukvården ökat de senaste åren. Sedan 2008 är det också alltfler unga som opereras för fetma, säger utredaren Sara Dahlin.

Bättre tandhälsa överlag

Tandhälsan har överlag förbättrats och antibiotikaanvändningen inom tandvården har minskat. Däremot syns en ökning av karies bland 6-åringar. Rapporten visar också att många äldre personer tar läkemedel som kan leda till muntorrhet och försämrad tandhälsa.

–  Ett annat oroande resultat är att tandvården ibland förskriver läkemedel som ökar risken för blödningar hos äldre, trots att de redan behandlas med warfarin som ska förhindra blodet från att koagulera, säger utredaren Andreas Cederlund.

Mer fakta ur rapporten

  • År 2015 sökte 162 877 människor asyl i Sverige. De flesta landsting och regioner rapporterar om ett ökat behov av hälso- och sjukvård och tandvård. Många asylsökande har svåra upplevelser bakom sig. Ångest, oro, sömnsvårigheter och posttraumatisk stress är vanligare hos asylsökande än bland övriga befolkningen.
  • Den psykiska ohälsan ökar. Uppskattningsvis drabbas 25 procent av befolkningen någon gång i livet av ett ångestsyndrom. Risken att insjukna i en depression är högre för kvinnor än för män.
  • Rökning har blivit ovanligare, vilket bidragit till minskad dödlighet i de största folksjukdomarna. Fortfarande röker dock var sjunde vuxen och rökningen orsakar ungefär 12 000 dödsfall årligen.
  • Astma har ökat hos barn i skolåldern, från 6 procent år 2003 till 9 procent år 2011. Färre vårdas dock inom slutenvården, vilket framförallt beror på möjligheten att tidigt behandla med läkemedel och på framgångsrikt förebyggande arbete.
  • Andelen barn och unga som behandlas mot fetma har ökat kraftigt. Relativt få ungdomar opereras för sin fetma, men antalet fetmaoperationer i åldern 15–19 år har ökat från 46 år 2008 till 74 år 2014. Majoriteten av dem som opereras är flickor.