Bättre diabetesvård kan rädda liv

Publicerad:
Diabetes är en allvarlig sjukdom som drabbar 4-6 procent av svenskarna och kan leda till svåra komplikationer och förtida död. Trots det räcker vårdinsatserna inte till. Ytterligare 35 000 personer med diabetes skulle behöva hjälp att sänka sitt blodtryck och därmed minska risken för att dö i stroke och hjärt-kärlsjukdomar, visar en ny utvärdering.

Sammanlagt har drygt 400 000 svenskar diabetes. Vanliga komplikationer är skador på nerver, njurar och ögon vilket orsakar lidande, men även sjukskrivningar och ökat vårdbehov. Socialstyrelsen har nu utvärderat den svenska diabetesvården och presenterar samtidigt målnivåer och uppdaterade riktlinjer.

För högt blodtryck

Utvärderingen visar att trenden är positiv, men det finns flera förbättringsområden. Att högt blodtryck är en viktig orsak till att personer med diabetes löper en ökad risk för att drabbas av stroke, hjärtinfarkt och njurskador är välkänt. Trots det beräknar Socialstyrelsen att ytterligare 35 000 personer skulle behöva vårdinsatser för att sänka sitt blodtryck.

– Vår utvärdering visar exempelvis att bara ett enda landsting, Östergötland, når upp till Socialstyrelsens målnivå om att minst 65 procent av patienterna med typ 2-diabetes ska ha ett normalt blodtryck. I riket ligger snittet på 55 procent, säger utredaren Christina Broman.

Patientutbildning i grupp effektivt

Vid diabetes innehåller blodet förhöjda halter av glukos, ”socker”. Höga halter under en lång tid ökar risken för komplikationer som skador på ögon och njurar, svårläkta fotsår, stroke och hjärt- kärlsjukdomar. I Sverige har 27 000 personer med diabetes mycket höga glukosvärden. En viktig åtgärd för att förbättra glukoskontrollen är att fler patienter erbjuds patientutbildning i grupp, en åtgärd som kan ha lika stor effekt som läkemedelsbehandling.

– Trots det visar utvärderingen att många mottagningar inte erbjuder patientutbildning i grupp, än mindre någon kulturanpassad sådan. Här finns en stor förbättringspotential, säger utredaren Erik Åhlin.

Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderar:
  • Ökat stöd till rökstopp, fysisk aktivitet och goda kostvanor då högt kolesterol och rökning ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar.
  • Årlig undersökning av albumin i urinen för att påvisa njurskador.
  • Satsning på behandling av svåra fotsår för att minska patientens lidande och jämna ut regionala skillnader i amputationsfrekvens.
  • Satsning på effektiv läkemedelsbehandling av blodtryck och blodfetter utifrån patientens beräknade risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
  • Förebyggande tandvård och behandling vid försämrad munhälsa.
  • Ögonbottenundersökning vart tredje år vid typ-2 diabetes.
  • Anpassning av rekommendationerna för de mest sjuka äldre.