Barns rättssäkerhet stärks med nya underlag för socialtjänstens arbete

Publicerad:
Nu ger vi ut nya rekommendationer och flera vägledande produkter för att stärka socialtjänstens arbete med barn och unga. Målet är att socialtjänsten ska uppmärksammas på alla barn som kan behöva deras hjälp och att alla barn och familjer som är i kontakt med socialtjänsten ska få en rättssäker behandling.

Sammanlagt publiceras fyra nya produkter. De två allmänna råd (rekommendationer) som tidigare gällde anmälan om missförhållande respektive handläggning och dokumentation av ärenden har ersatts med ett nytt, två handböcker för arbetet kommer ut i ny version och en folder för anmälningsskyldig personal är ny.

Ny handbok vägleder utifrån gällande regelverk

Den tidigare handboken Barn och unga i socialtjänsten (2006) ersätts nu av en ny. Den är uppdaterad utifrån gällande regler, rekommendationer och Justitieombudsmannens beslut. Innehåll har också lagts till och anpassats utifrån kommuners önskemål om ytterligare vägledning.

Nya rekommendationer för handläggningen från maj 2014

Handboken beskriver och kompletterar våra nya allmänna råd för socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga. Nya rekommendationer är bland annat:

Webbinformation om anmälningar
Socialnämnden bör se till att det på kommunens webbplats finns lättillgänglig och lättförståelig information om hur en anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 § eller 1 c § SoL kan göras såväl under som efter kontorstid.

Beaktande av tidigare anmälningar
Innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en utredning bör uppgifter som finns i förekommande personakt beaktas. Även tidigare inkomna anmälningar hos den egna nämnden bör beaktas, om det är möjligt.

Barnets åsikter i utredningen
Planeringen av en utredning bör omfatta hur samtal och möten ska utformas så att barnet ges goda förutsättningar att framföra sina åsikter.

Stöd för att få fler att anmäla misstankar om barn som far illa

Två nya publikationer är framtagna för att stödja arbetet för att alla barn som behöver det ska komma socialtjänsten till kännedom. Handboken vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga och personer som ska ta fram rutiner i verksamheter med anmälningsskyldig personal (polis, hälso- och sjukvård, skola med flera).

Folder med information för anmälningsskyldiga

Till handboken om att anmäla oro finns också en särskild folder till anmälningsskyldig personal om varför de ska anmäla, hur de kan gå till väga och vilken återkoppling de kan förvänta sig att få från socialtjänsten. Foldern kan beställas i förpackningar om 20 exemplar och är tänkt att delas ut av socialtjänsten eller arbetsgivare.

Publikationer som blir inaktuella

Handböcker
Barn och unga i socialtjänsten – Utreda, planera och följa upp planerade insatser (2006)

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn (2004).

Allmänna råd
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:16) om anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 § SoL