Barns behov av trygghet behöver tillgodoses i skyddade boenden

Publicerad:
Barn drabbas ofta på flera sätt vid våld i nära relationer. Söker sig utsatta familjemedlemmar till skyddat boende riskerar barnen att drabbas igen, när deras behov av trygghet inte uppmärksammas eller de inte ens blir insläppta. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Mellan den 1 maj 2015 och 30 april 2016 togs drygt 6 500 personer emot på skyddade boenden i Sverige. Cirka hälften av dem var medföljande barn. Trots det finns det brister i arbetet med tryggheten för barnen. Dessutom släpps många av dem inte ens in på boendet eftersom en del har åldersgränserför pojkar i tonåren.

– Pojkarna kan då tvingas skiljas från sin mamma och sina syskon. I värsta fall får de bo kvar hos en våldsam pappa eller styvfar, eller så placeras de på ett annat tillfälligt boende eller får bo hos släktingar eller vänner, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen och en av författarna till ”Kvalitet i skyddade boenden – en enkätundersökning 2016”.

Åldersgränser ner till 12 år

Nästan vartannat boende som svarade på enkäten angav att de har en åldersgräns för pojkar. Lägst angivna maxålder var 12 år. Att pojkar inte ges samma skydd och stöd som flickor är enligt rapporten inte tillfredsställande, och står i strid med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Barn som bevittnat eller utsatts för våld riskerar att utveckla sociala och psykologiska svårigheter, visar forskning.

– Därför är det olyckligt när barn inte släpps in på skyddat boende, eftersom de undanhålls den  trygghet som deras familjemedlemmar får, säger Kristina Lindholm, utredare.

I rapporten konstateras också att det är viktigt att det görs en säkerhetsplanering tillsammans med medföljande barn. Dels för att planera för barnets egen säkerhet och dels för att medföljande barn kan utnyttjas av förövaren för att komma åt information om den skyddssökande. Endast omkring hälften av de skyddade boendena gör en säkerhetsplanering tillsammans med medföljande barn vid inflyttningen och en tredjedel vid utflyttning.

Enkätundersökningen handlar om hur skyddade boenden för personer som utsatts för våld i nära relationer arbetar med kvalitet. En majoritet av de svarande uppger att de har rutiner för hur de arbetar med trygghet och säkerhet för både boende och personal. Boendena erbjuder en variation av stöd vilket är viktigt för den skyddssökandes möjlighet att bryta upp från den våldsamma relationen.

Viktigt med personal på natten

Men det finns också stora utmaningar, varav bristen på platser är en. 41 procent av de skyddade boendena anger att de tvingats avvisa personer som själva sökt plats, 72 procent har sagt nej när socialtjänsten försökt placera skyddssökande på boendet. Bristen på personal som finns till hands nattetid är ett annat problem, inte minst i mindre, ideellt drivna boenden med få platser. Det behövs personal för att ta emot nya skyddssökande och medföljande barn. Dessutom är medföljande barn ofta traumatiserade efter det hot och våld som den skyddssökande föräldern varit utsatt för och kan behöva ett särskilt stöd.