Barn kommer ej till tals vid tvister

Publicerad:
Ett av tre barn får aldrig tala enskilt med socialtjänstens familjerättsutredare inför domstolsbeslut om vårdnad, boende och umgänge. Domstolen ska med stöd av utredningen fatta beslut om vad som är barnets bästa och då väga in barnets vilja. Ibland finns åldersgränser för enskilda samtal, vilket gör det svårt för små barn att komma till tals.

År 2013 var nästan 7 200 barn föremål för socialtjänstens utredningar om vårdnad, boende eller umgänge. Socialstyrelsen har kartlagt hur barnen får komma till tals i utredningarna. Resultatet visar att barnens lagliga rätt till delaktighet visserligen är väl förankrad i kommunerna, men att förutsättningarna skiljer sig åt.

– Familjerättssekreterare träffar så gott som alla barn, men vart tredje barn får aldrig något enskilt samtal. Om en förälder sitter bredvid finns det risk att barnet inte vill eller vågar uttrycka sin vilja. Barnet måste beredas möjlighet att tala fritt utan påverkan, säger utredaren Gunilla Westerdahl.

Bättre information till barnen

Socialstyrelsen anser att socialtjänstens arbete med att utreda vårdnad, boende och umgänge fungerar i stort sett väl i kommunerna. Samtidigt visar kartläggningen att det finns förbättringsområden. Socialtjänsten behöver bli bättre på att informera barnen så att de förstår varför samtalet sker och vad tvisten innebär. De behöver också bli bättre på att berätta för barnen vad de kommit fram till i utredningen.

Kartläggningen visar också att de flesta kommuner bara erbjuder barnen ett eller två samtal. Vissa barn behöver mer tid och fler samtal för att kunna bygga upp ett förtroende och berätta om hur de känner.

Åldersgräns för samtal

Barn som är tretton år eller äldre kommer nästan alltid till tals. De yngsta barnen får däremot sällan tala enskilt med familjerättsutredaren. I en femtedel av kommunerna finns det en åldersgräns för när barn erbjuds enskilda samtal, som varierar mellan två år och sju år. Enligt lag har dock alla barn rätt att framföra sina åsikter oavsett ålder.

– Samtalen bör anpassas utifrån det enskilda barnets förutsättningar. Även yngre barn kan komma till tals om de får rätt stöd, säger Gunilla Westerdahl.

Socialstyrelsens kartläggning är gjord på uppdrag av regeringen och bygger på en nationell enkät och studier av familjerättsutredningar i 15 kommuner. Socialstyrelsen kommer under 2015 att ta fram ett kunskapsstöd för socialtjäns-tens, hälso- och sjukvården samt tandvården i deras arbete med att bedöma barns mognad i situationer där barn ska göras delaktiga.