Avancerad metod kan rädda fler som drabbas av stroke

Publicerad:
Att ta bort en blodpropp i hjärnan med den avancerade metoden trombektomi kan kraftigt förbättra prognosen och förkorta rehabiliteringstiden för patienter som drabbas av svår stroke. Därför ger Socialstyrelsen åtgärden högsta prioritet i de nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke.

Bevisen för att den relativt nya behandlingsmetoden trombektomi har mycket god effekt har på senare tid kraftigt förstärkts. Metoden innebär ett betydande framsteg för strokevården och Socialstyrelsen vill nu att den ska användas oftare än vad som redan görs. En ökad användning av trombektomi kommer att innebära ökade sjukvårdskostnader men är kraftigt kostnadsbesparande för samhället på sikt genom att fler snabbt kan återvända till hemmet och klara sig själva.

– ­I de tidigare riktlinjerna fanns ingen rekommendation om trombektomi, men nu finns flera studier som ger metoden ordentligt vetenskapligt stöd, säger Anna Lord som är projektledare för de nya nationella riktlinjerna.

Blodproppen dras ut ur hjärnan

Metoden går till så att ett tunt rör förs upp till hjärnan via ett kärl i ljumsken, det drabbade kärlet lokaliseras med hjälp av röntgen och proppen dras ut från det drabbade blodkärlet. I vissa fall kan patienten bli helt återställd och vara uppe gående i korridoren på sjukhuset närapå direkt efter behandlingen, och i många andra fall ses ofta en påtaglig förbättring redan tidigt efter behandlingen.

Även om antalet strokefall sjunker i Sverige så drabbas varje år mellan 25 000 – 30 000 personer av stroke. En blodpropp eller blödning i hjärnan skadar då hjärnans nervceller på grund av syrebrist. Ju tidigare en stroke upptäcks och kan behandlas ju större är chansen att skadorna kan minimeras.

Stort fokus på rehabilitering

I de nya nationella riktlinjerna handlar en stor del av rekommendationerna om att stärka hela vårdkedjan med förbyggande åtgärder, insatser i akutskedet samt rehabilitering.

– Av drygt 100 rekommendationer totalt handlar närmare ett 40-tal om olika former av rehabilitering, säger Anna Lord. Eftersom vård på sjukhus är så dyrt är det viktigt att så snart som möjligt kunna erbjuda en god vård utanför sjukhuset.

Men det finns också mycket som tyder på att framför allt tidig understödd utskrivning med koppling till strokeenheten på det sjukhus där patienten vårdats har mycket god effekt för rehabiliteringen. Därför rekommenderar Socialstyrelsen starkt att denna typ av rehabilitering byggs ut ytterligare.

– Den typen av behandling erbjuds ännu i för liten utsträckning. Rikssnittet visar att 15 procent av patienterna erbjuds detta, det borde i stället vara 30-40 procent, säger Anna Lord.

Fler specialister behöver utbildas

De ekonomiska konsekvenserna av Socialstyrelsens nya rekommendationer är att hälso- och sjukvårdens kostnader för strokevård kommer att öka och ställa höga krav på stärkt kompetens, inte minst vad gäller möjligheterna att kunna erbjuda fler patienter trombektomi, vilket kräver ökad vidareutbildning av neurointerventionister.

I höst kommer sjukvårdsregionerna tillsammans med Socialstyrelsen att anordna regionala seminarier för att diskutera de nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke.  Som vanligt är det öppet att lämna synpunkter på rekommendationerna inför slutversionen som publiceras under våren 2018.