Assistansdomar får direkta konsekvenser för enskilda och kommuner

Publicerad:
Möjligheten att få personlig assistans har begränsats efter två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Det visar en analys som Socialstyrelsen har gjort. Domarna har fått direkta konsekvenser för både kommuner, enskilda och närstående. Barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av domarna.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen där huvudfrågan rört det så kallade femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”.

Analysen visar att möjligheten att få personlig assistans för det femte grundläggande behovet har begränsats för den som inte har en psykisk funktionsnedsättning, för den som behöver stöd med egenvård och för den som behöver stöd av någon med ingående kunskap om honom eller henne där koppling saknas till övriga grundläggande behov (se faktaruta).

Flera har fått assistansen indragen

En grupp personer som tidigare haft personlig assistans har fått den indragen på grund av det ändrade rättsläge som domarna medfört. Andra har fått avslag på ansökan eller avstått från att ansöka. De kommuner som svarat på Socialstyrelsens enkät uppger att de under perioden 1 januari 2016 fram till sommaren 2017 hanterat sammanlagt cirka 460 ärenden där personer fått indragen assistans, eller avslag på ansökan om sådan insats där beslutet rört det femte grundläggande behovet.

– De som fått sin personliga assistans indragen på grund av tillämpning av domarna har ofta stora stödbehov. När assistansen dras in på grund av ändrad rättspraxis är behovet av stöd oförändrat och behöver då tillgodoses på annat sätt, säger Hanna Jarvad, jurist och projektledare för Socialstyrelsens analys.

Av de som får sin assistansersättning indragen eller får avslag på ansökan på grund av tillämpning av domarna ansöker de flesta om och beviljas kommunala insatser, visar analysen. Två tredjedelar får personlig assistans enligt LSS från kommunen. Tillämpningen av domarna har därför lett till ökade kostnader för kommunerna.

Konsekvenser för barn med funktionsnedsättning

Domarna om det femte grundläggande behovet har fått konsekvenser för barn med funktionsnedsättning, särskilt för de med stora behov av stöd med egenvård. Barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av domarna. Socialstyrelsens enkät visar att cirka 40 procent av de som berörs av domarna är barn. I befolkningen i stort utgör barn 20 procent.

Analysen visar att det är svårt för kommunerna att hitta insatser för barn som kan tillgodose de behov som tidigare tillgodosågs genom personlig assistans. Nästan hälften av barnen får avlösarservice istället, en insats som ger barnet sämre möjlighet till självständighet och delaktighet än vid personlig assistans. 20 procent av de barn som inte får assistans blir utan kommunala insatser. Domarna har till viss del även inneburit ökad vistelse på korttidsboende för barn med funktionsnedsättning.

– Vår analys visar också att närstående får ta ett större ansvar än tidigare för att tillgodose behov av stöd, tillsyn och omvårdnad, säger Hanna Jarvad.

Olikheter över landet

Socialstyrelsen bedömer att konsekvenserna av domarna om det femte grundläggande behovet blir olika beroende på var i landet den enskilde bor. Vilka insatser kommunerna beviljar de personer som nekas eller får indragen personlig assistans skiljer sig åt.

– Det riskerar att leda till att personer med funktionsnedsättning inte får stöd och hjälp på lika villkor, säger Karin Flyckt, sakkunnig och Socialstyrelsens samordnare av funktionshinderfrågor.

Fakta personlig assistans:

  • Personlig assistans ges åt de som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. De fyra första grundläggande behoven är personlig hygien, måltider, att klä av och på sig samt kommunicera med andra. Det femte grundläggande behovet är annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde. Det kan till exempel handla om tillsyn eller hjälp med egenvård.
  • Om den enskilde behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till statlig assistansersättning från Försäkringskassan.
  • Den som behöver stöd för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan ansöka om personlig assistans enligt LSS från kommunen.