Antidepressiva till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen

Publicerad:
Nästan 500 000 personer 65 år och äldre använder läkemedel som är klassade med risk att kunna orsaka en ovanlig men livshotande rubbning i hjärtrytmen. Hälften av dessa läkemedel är antidepressiva preparat. Men förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet kan minimera risken att drabbas av så kallad hjärtarytmi.

Socialstyrelsen har i en ny studie kartlagt förskrivningen av läkemedel för att belysa förekomst och risker för en speciell typ av läkemedelsframkallad hjärtkammararytmi, så kallad Torsades de Pointes, TdP.  Äldre personer, framför allt de allra äldsta, löper högre risk att drabbas, främst på grund av hög förskrivning av antidepressiva läkemedel. Andra riskfaktorer som hjärtsjukdom och rubbningar i saltbalansen samt användning av flera olika läkemedel samtidigt bidrar också.

– Resultaten visar att både förskrivningen av dessa läkemedel och förekomsten av TdP-hjärtarytmi är betydligt högre än vad som varit känt tidigare, säger Bengt Danielsson, projektledare och medicinskt sakkunnig.

Kombination av faktorer orsak till ökad risk

Personer som är över 75 år använder i genomsnitt fem olika läkemedel. Samtidigt använder äldre personer inte sällan enskilda preparat, eller kombinationer av läkemedel, som kan vara olämpliga.

– Majoriteten av de äldre personerna med TdP-diagnos använde mer än ett läkemedel som kan öka risken för att få rubbningar i hjärtrytmen.  Även förskrivningen av vätskedrivande medel och vissa andra läkemedel som kan påverka saltbalansen var hög hos dessa personer. Det ökar risken ytterligare, säger Johan Fastbom, medicinskt sakkunnig inom området läkemedel och äldre.

75 procent av de personer som ingick i studien behandlades samtidigt även för hjärt- och kärlsjukdom, en riskfaktor som kan kräva speciella försiktighetsåtgärder om patienten även behandlas med läkemedel som kan påverka hjärtrytmen.

Livshotande obalans i hjärtrytmen kan förebyggas

Under perioden 2006-2014 registrerades drygt 600 fall av läkemedelsframkallad TdP-hjärtarytmi, enligt uppgifter i patientregistret. Men då en EKG-undersökning krävs för att kunna ställa diagnosen, kan det verkliga antalet fall vara betydligt högre.

– Ja, det finns anledning att tro att det finns ett mörkertal när det gäller hur många som drabbas av TdP med åtföljande risk för plötslig död, speciellt utanför sjukhus, säger Bengt Danielsson.

I dag saknas vägledning och nationella behandlingsrekommendationer vad gäller förskrivning av läkemedel med risk för hjärtarytmi hos äldre. En målsättning med Socialstyrelsens studie har därför bland annat varit att ge mer uppmärksamhet till olika förebyggande åtgärder som kan minimera risken för äldre att drabbas av rubbningar i hjärtrytmen.

Ny teknik kan förebygga olämpliga läkemedelskombinationer

Ett stort antal läkemedel är klassificerade med risk för hjärtarytmi i varierande grad och många äldre använder flera olika läkemedel för olika diagnoser och symtom. Därför kan det vara svårt för varje enskild läkare att hålla sig helt uppdaterad. Men nu finns i ökande utsträckning digital teknik att tillgå som enligt Socialstyrelsen skulle kunna användas för att undvika olämpliga kombinationer av läkemedel.

– En viktig förebyggande åtgärd är utökad användning av elektroniska förskrivarstöd, där läkaren kan få information om huruvida de olika läkemedel patienten använder är riskklassade för TdP-arytmi. Vidare behövs mer kunskap och information om att hjärtsjukdom och rubbningar i saltbalansen också kan bidra till ökad risk att drabbas av rubbningar i hjärtrytmen, säger Bengt Danielsson.

Kontakt

Bengt Danielsson
Telefon: 075-247 37 62

Kontakt

Johan Fastbom
Telefon: 075-247 32 77