Antidepressiva läkemedel ökar fallskaderisk för äldre

Publicerad:
Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre är hög, samtidigt som man har konstaterat att äldre ofta inte får bra effekt av denna behandling. En ny studie från Socialstyrelsen visar att antidepressiva dessutom är förknippade med en ökad risk för biverkningar med allvarliga konsekvenser, bland annat fallskador.

Socialstyrelsen har analyserat omfattning och risker med förskrivningen av smärtstillande opioider, antidepressiva, lugnande medel och sömnmedel hos personer över 65 år då dessa läkemedelsgrupper har satts i samband med ökad risk för fallskada.

I gruppen 85 år och äldre fick under 2015 mer än var fjärde kvinna och ungefär var femte man regelbundet sömn- eller antidepressiva medel på recept.

– De antidepressiva läkemedlen är särskilt intressanta eftersom de i vår analys visade sig ha den högsta risken för fallolycka samtidigt som många äldre inte tycks ha nytta av behandlingen, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

SBU konstaterade ifjol i en omfattande litteraturöversikt att effekten av den vanligaste typen av antidepressiva läkemedel, SSRI-preparat, inte var påtagligt bättre än placebo för de flesta äldre. Däremot fanns stöd för att de kan förebygga återinsjuknande för äldre som tidigare har svarat på behandlingen. För äldre över 80 år saknas helt studier som undersökt om antidepressiva har någon effekt.

Ökad risk för fallolycka och inläggning på sjukhus

Socialstyrelsens register visar att nära 100 000 personer över 65 år under en studerad tvåårsperiod råkade ut för en fallskada. Alla läkemedelsgrupper som ingick i analysen var för äldre förknippade med en ökad risk för fallolycka och inläggning på sjukhus. De som använde opioider löpte en 20 procent högre risk och vid användning av antidepressiva ökade risken för fallskada med 60 procent. Om både opioider och antidepressiva användes var riskökningen nära 80 procent.

– Mot bakgrund av den höga förskrivningen av antidepressiva vill vi rikta uppmärksamhet på de risker som medicineringen kan medföra hos äldre. Det är viktigt att väga riskerna mot nyttan, att noga följa upp effekterna av behandlingen och ompröva den regelbundet, och även avsluta den om den inte ger effekt, säger Bengt Danielsson.

Flera läkemedel ökar risk för mag- och tarmblödningar

Förutom fallskador har Socialstyrelsen analyserat risker för äldre med antiflammatoriska läkemedel, NSAID, kortikosteroider, lågdos acetylsalicylsyra, ASA, och antidepressiva SSRI-preparat som kan medföra mag- och tarmblödningar. En trefaldigt höjd risk konstaterades vid användning av NSAID. Vid kombination med SSRI ökade risken fem gånger.

– Regelbunden användning av dessa antiflammatoriska NSAID som ökar risken för mag-och tarmblödning bör om möjligt undvikas av äldre. I synnerhet gäller det användning av dessa läkemedel i kombination med antidepressiva SSRI-preparat eller lågdos ASA, säger Bengt Danielsson.

I Socialstyrelsens lägesrapport på patientsäkerhetsområdet identifierades läkemedelsanvändning och fallolyckor som de största riskområdena för vårdskador.

Ett flertal satsningar för att förbättra äldres läkemedelsanvändning och för att förebygga fallskador har tidigare gjorts, bland annat har Socialstyrelsen tagit fram en lista över olämpliga läkemedel. I början av oktober genomförs även en nationell informationskampanj för att öka kunskapen om fallolyckor och hur de kan förebyggas i vardagen.