Antalet tvångsvårdade för missbruk varierar över landet

Publicerad:
Antalet personer som vårdades dygnet runt för sitt missbruk minskade något i landet förra året men de regionala skillnaderna i tvångsvård är stora. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det är fortfarande betydligt färre kvinnor än män som får del av socialtjänstens insatser för missbruk och beroende.

Förra året var det mer än fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång i Gävleborgs län jämfört med Stockholm. Även Västmanland och Jämtland sticker ut som landsting där betydligt fler tvångsvårdades jämfört med snittet i riket.

– Det kan finnas flera orsaker till att det är så stora skillnader, säger Barbro Engdahl, utredare på Socialstyrelsen. Dels hur missbrukssituationen ser ut i landets olika delar, men även hur vården organiseras och vilka lokala rutiner för LVM-vård som landsting och kommuner har.

Antalet kvinnor som tvångsvårdades på institution då mätningen gjordes, den 1 november 2017, ökade med 10 procent, från 113 till 125 personer jämfört med året innan, medan antalet män som fick tvångsvård däremot minskade lika mycket, från 271 till 247 personer. Sammanlagt var det knappt 10 900 personer som fick någon form av öppen insats. En tredjedel av dessa var kvinnor.

Det är fortfarande så att den övervägande delen av insatserna för missbruks- och beroendeproblem ges i frivillig form, 77 procent. Totalt var det färre som tvångsvårdades på institution jämfört med 2016.

Allt längre vistelsetider på institutionerna

Den genomsnittliga vårdtiden fortsätter att öka, från 141 dagar 2008 till 162 dagar per vårdtillfälle 2017. Men de som vårdas blir också allt yngre. Under den senaste 10-årsperioden har medianåldern för de som tvångsvårdas sjunkit med närmare 10 år, från 43 till 34 år.

– Det kan bero på att en del kommuner speciellt satsat på att identifiera yngre personer med missbruk, för att det inte ska vara för sent att lyckas rädda dem ur missbruket, säger Barbro Engdahl.

Antal utskrivna från tvångsvård per 100 000 invånare 2017