Andelen vuxna som besöker tandvården minskar

Publicerad:
Andelen vuxna, 23 år eller äldre, som besöker tandvården regelbundet minskar. I synnerhet i åldersgruppen 35-49 år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Siffror visar också att andelen som behandlas förebyggande för förhöjd risk för karies har minskat betydligt.

2018 besökte 56 procent av den vuxna befolkningen, 23 år och äldre, tandvården. Det är en minskning med knappt 7 procent jämfört med 2011. Andelen som gjort ett besök under en treårsperiod har minskat med ungefär 3 procent under motsvarande period, till 77 procent. I siffrorna inkluderas både planerade och akuta besök.

Studeras enbart andelen som kommer till tandvården för en basundersökning inom en treårsperiod har den minskat med 4 procent sedan 2011. Samtidigt har andelen som endast besöker tandvården vid akuta besvär under en treårsperiod ökat med närmare 13 procent.

– Att de akuta besöken ökar skulle kunna vara ett tecken på att man inte har besökt tandvården regelbundet. Regelbunden kontakt med tandvården skapar förutsättningar för att kunna förebygga och tidigt hitta patienter som kan få problem med tänderna, säger Alfheidur Astvaldsdottir, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Störst minskning bland personer i åldern 35-49 år

Bland personer i åldern 35-49 år ses den största minskningen i andel tandvårdsbesök över tid. År 2018 var det 72 procent i åldersgruppen som besökt tandvården under de senaste tre åren, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med 2011.

– Äldre besöker tandvården i störst utsträckning, bland dem över 70 år har andelen som besökt tandvården de tre senaste åren ökat mellan 2011 och 2018, säger Frida Lundgren, statistiker på Socialstyrelsen.

Lägre andel får förebyggande behandling

Statistiken visar att tandhälsan generellt fortsätter att bli bättre hos de som besöker tandvården. Andelen som behandlats för karies har minskat från 28,8 till 22,9 procent. Även andelen som fått kirurgisk behandling vid tandlossning eller dragit ut en eller flera tänder minskar. Dock ses ingen minskning av andelen som drar ut en tand bland dem med grundskola som högsta utbildningsnivå.

Statistiken visar också att andelen personer som behandlats för tandslitage har ökat från 1,9 till 2,4 procent mellan 2010 och 2018. Under samma period har andelen som behandlas för förhöjd risk för karies eller initialkaries halverats, från 14,8 procent till 7,2 procent.

– Att ha fått hål i en tand innebär en ökad risk att få nya hål och att man har ökat behov av förebyggande behandling. Det är därför viktigt att uppmärksamma att andelen som fått förebyggande behandling är betydligt lägre än andelen som fått sina hål lagade, säger Alfheidur Astvaldsdottir.

Kontakt

Alfheidur Astvaldsdottir
Telefon: 075-247 38 83

Kontakt

Frida Lundgren
Telefon: 075-247 34 24