Amningen minskar inte längre

Publicerad:
Sedan år 2004 ammas allt färre barn i Sverige. Efter 2010 har minskningen dock avstannat för barn som är upp till ett halvår. "Samtidigt skiljer amningsfrekvensen stort i landet", säger utredaren Ellen Lundqvist.

Socialstyrelsen har under en rad år följt amningsfrekvensen i Sverige. Högst var den mellan åren 1995-2003 då drygt 83 procent av de fyra månader gamla barnen ammades. Den senaste statistiken som nu presenteras gäller år 2014 och visar att amningen ligger kvar på ungefär samma nivåer som år 2010.

Bland de fyra månader gamla barnen ammades 74 procent helt eller delvis under 2014 jämfört med 76 procent år 2010. Vid sex månaders ålder ammades 63 procent under 2014, vilket är ungefär lika många som år 2010.

– Samtidigt visar statistiken att amningsfrekvensen ser olika ut i landet. Vid fyra månaders ålder ammas flest barn, 79 procent, i Uppsala och Stockholms län. Minst är andelen i Gävleborgs län med 66 procent, säger Ellen Lundqvist.

Att amma medför flera olika hälsofördelar för barnen. Amning kan också vara en skyddsfaktor för plötslig spädbarnsdöd samt övervikt och diabetes senare i livet.

 

Fakta

Amningsrekommendationer
WHO: s rekommendation är exklusiv amning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost i två år eller längre. Sverige har ställt sig bakom rekommendationen om helamning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost i tillräckliga mängder, gärna under första levnadsåret eller så länge föräldrar och barn vill.

Kvalitetsanmärkning
År 2013-2014 har landstinget Värmland inte skickat några data. Stockholm skickade bristfälliga data 2013 och ofullständiga uppgifter 2014. Riksvärdena för dessa år är därför skattade. På grund av kvalitetsbrister kan inga nationella amningsuppgifter presenteras för 9 och 12 månader år 2014.