Amningen fortsätter att minska

Publicerad:
Den nedåtgående trenden för amning fortsätter. Bland barn födda år 2012 var det knappt tre procent färre som ammades vid en veckas ålder jämfört med året innan. Minskningen syns även när barnen är två, fyra och sex månader gamla. Stora regionala variationer noteras också, både när det gäller amning och föräldrars rökvanor.

Socialstyrelsens nya statistik visar att amningen fortsätter att minska. Bland barn som är en vecka gamla ammas 93,9 procent helt eller delvis. Vid två månaders ålder är siffran 83,6 procent och vid 4 månader 72,5 procent. Det innebär en minskning med två till tre procent vid varje mättillfälle jämfört med året innan.

– Nedgången är tydligare ju äldre barnet blir. Det kan tolkas som att kvinnor ammar under en kortare period nu än för tio år sedan, säger utredaren Karin Gottvall.

Regionala skillnader

Bröstmjölken innehåller ämnen som stimulerar immunförsvaret hos barn och minskar risken för infektioner. WHO:s rekommendation är att enbart amma i sex månader och därefter gärna fortsätta amma med tilläggskost under det första levnadsåret eller så länge föräldrarna vill.

– I Sverige visar amningsstatistiken på stora regionala skillnader. Vid två månaders ålder ammades 90 procent av barnen i Stockholm, Uppsala och på Gotland, jämfört med 81 procent i Västmanland och Jönköping, säger utredaren Ellen Lundqvist.

Flest föräldrar röker i Södermanland

Socialstyrelsen har även undersökt förekomsten av rökning hos föräldrarna. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om modern röker under graviditeten eller efter barnets födelse. Det finns också ett samband mellan tobaksrök i miljön och utvecklingen av övre luftvägsinfektioner hos barn. 
– Även när det gäller rökning i familjer med nyfödda barn finns det regionala skillnader. Under 2012 hade Södermanlands län högst andel familjer där någon var rökare med cirka 18 procent, följt av Skåne med 16 procent. Lägst är andelen i Uppsala och Västerbotten med knappt 7 procent. Även Stockholm, Jämtland och Norrbotten ligger lågt med knappt 10 procent, säger utredaren Ellen Lundqvist. 

Läs rapporten Amning och föräldrars rökvanor – barn födda 2012 för mer fakta samt regionala siffror.