Allvarliga övergrepp mot romer och resande i Socialstyrelsens historia

Publicerad:
Idag offentliggörs regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer och resande i Sverige under 1900-talet. Socialstyrelsen och dåvarande Medicinalstyrelsen var centrala aktörer när regeringens sociala och hälsopolitiska mål skulle realiseras i för- och efterkrigstidens Sverige.

– De övergrepp som har skett i Socialstyrelsens och i Medicinalstyrelsens namn är förkastliga. De utfördes med vad som betraktades vara ett gott syfte, i samhällets intresse, säger Eva Wallin, enhetschef för välfärdsutveckling vid Socialstyrelsen.

Bland övergreppen och de integritetskränkande åtgärderna kan nämnas de så kallade inventeringarna av resande och romer. Ett annat exempel är de steriliseringar som drabbade dessa grupper och som genomfördes med ”arvshygieniska” motiv och bland annat hade till syfte att begränsa antalet medborgare som riskerade att bli en ekonomisk belastning för stat och kommun.

– Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen har många gånger inte bara varit passiva verkställare, utan har även varit pådrivande för att diskriminera eller begränsa romer och resande från samhällets stöd, säger Eva Wallin.

Ett exempel är att Socialstyrelsen 1940 specifikt framhöll att steriliseringslagen skulle utvidgas för att förhindra resandefolkets barnafödande. Det hette att de resande var olämpliga som föräldrar på grund av sin ”släktmentalitet” och avsaknad av ”anpassning till gängse moralbildning”.

Samhällsnytta vägs mot integritet

Under de senaste decennierna har Socialstyrelsen arbetat för en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Men även idag använder sig Socialstyrelsen av olika register i sitt arbete. Några register baserade på etnicitet finns dock inte och får heller inte upprättas.

För att exempelvis kunna få kunskap om de faktiska skillnaderna mellan olika grupper, exempelvis mellan yngre och äldre eller boende i storstad respektive glesbygd, använder sig Socialstyrelsen av personnummerbaserade register.

– Statistiken ger oss värdefull kunskap som gör att vi kan föreslå åtgärder för att vården och omsorgen ska bli mer jämlik. Men varje gång vi gör det är det nödvändigt att också väga enskildas och gruppers integritet mot samhällsnyttan, säger Eva Wallin.

– Vitboken är en viktig påminnelse om att gott uppsåt och samhällsnytta är begrepp som alltid är barn av sin tid. Idag vet vi att det som romerna och de resande utsattes för var stigmatiserande och kränkande. Vi måste vara vaksamma så att den verksamhet vi bedriver inte kränker individer eller olika grupper i samhället. Den medvetenheten behöver en myndighet som Socialstyrelsen alltid ha med sig i det dagliga arbetet, säger Eva Wallin.

Ytterligare rapport om övergrepp

Socialstyrelsen har beställt ytterligare en rapport om myndighetens historia av övergrepp mot romer och resande. Fokus ligger på bland annat de så kallade inventeringarna, steriliseringarna och utlänningslagstiftningen. Rapporten kommer att publiceras i maj.