Allt fler placerade barn använder psykofarmaka

Publicerad:
Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga syns även bland barn i familjehem eller HVB. Andelen placerade barn som behandlas med psykofarmaka är hög sedan tidigare och fortsätter nu att öka. År 2016 använde sju procent av alla 15-16-åringar som var placerade hela årskurs nio minst två olika psykofarmaka samtidigt under längre tid.

I dag publicerar Socialstyrelsen nya öppna jämförelser av placerade barns utbildning och hälsa – med resultat för riket, länen och kommunerna. Asylsökande ingår inte i resultaten. Jämförelserna visar att förskrivningen av psykofarmaka till barn i familjehem eller hem för vård eller boende, HVB, har ökat kraftigt de senaste tio åren.

– Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga i stort syns även i den här gruppen. Socialtjänsten måste ha beredskap för att många av de placerade barnen har psykiatrisk problematik. Det handlar exempelvis om att vara uppmärksam på om barnet behandlas med psykofarmaka och stödja barnet i kontakterna med hälso- och sjukvården, säger Ann Johansson, utredare på Socialstyrelsen.

Högst är förskrivningen till 15-16-åriga flickor som varit placerade under hela nian. Bland dem hade drygt nio procent en långvarig användning av flera psykofarmaka under 2016, jämfört med en procent 2006. Bland pojkarna har andelen ökat från en till nära fem procent. Andelen bland jämnåriga som inte var placerade var en procent 2016.

Barn och unga med hög användning av olika psykofarmaka har ett stort behov av kontinuitet i behandlingen och närhet till specialistvård. Socialstyrelsen har i en tidigare rapport konstaterat att placerade barn och unga inte har tillgång till detta i lika hög utsträckning som övriga jämnåriga.

– Bra behandling vid psykisk ohälsa är tillsammans med att klara av gymnasiet viktiga förutsättningar för ett bra vuxenliv. En framgångsfaktor är en utvecklad samverkan mellan socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården, säger Ann Johansson.

Majoriteten avslutar inte gymnasiet

När det gäller utbildning visar de öppna jämförelserna att en majoritet av de placerade barnen inte gått klart gymnasiet. År 2016 hade 38 procent av 20-åringarna som varit placerade under hela årkurs nio gått klart treårigt gymnasium. Motsvarande andel bland övriga jämnåriga var 79 procent. Något fler kvinnor än män som varit placerade avslutar gymnasiet. Resultatet har sett ungefär likadant ut de senaste tio åren.

– I landet pågår just nu en rad insatser och initiativ för att lyfta placerade barns skolresultat. Förändringen tar tid, men vi tror att åtgärderna på sikt kan vända utvecklingen, säger Ann Johansson.