Allt fler med funktionsnedsättning får stöd och service

Publicerad:
I statistik som Socialstyrelsen publicerar idag kan man se att antalet personer med funktionsnedsättning som får stöd och service från kommun och landsting fortsätter öka. Sen 2007 har antalet ökat med 8 500 personer.

Statistiken utgår från uppgifter över personer med insatser enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt denna lag kan personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar ha rätt till särskilda insatser. Kommunerna har ansvar för majoriteten av insatserna, medan landstingen har ansvar för insatsen råd och stöd.

Personer som får insatser har ökat med 1 100 på ett år

Den 1 oktober 2013 hade cirka 65 300 personer en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd. Det är 1 100 fler jämfört med året innan och en ökning med cirka en procent.

Ökningen består framförallt av ökad daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna. Nästan 32 400 personer hade daglig verksamhet och drygt 25 000 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

Antalet personer som beviljades råd och stöd enligt LSS minskade däremot med cirka fyra procent jämfört med 2012, från 4 500 till drygt 4 300 personer.

För samtliga insatser gäller att de ska utformas utifrån individuella behov och att hänsyn ska tas till den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Om statistiken

Statistiken i rapporten används bland annat som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Statistikuppgifterna med mätdag den 1 oktober 2013 kommer att utgöra underlag för bidrags- och avgiftsåret 2015.

Definitioner av de olika insatserna kan hittas i rapporten.

Fakta

LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 och utgör en väsentlig del av den handikappreform som riksdagen beslutade om året innan. Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet. Enskilda ska ges största möjliga inflytande över hur insatserna ges.