Allt fler kommuner har rutiner vid våldsutsatthet

Publicerad:
Andelen kommuner med aktuella skriftliga rutiner för hur socialtjänsthandläggare ska agera vid tecken på att en vuxen utsatts för våld i en nära relation har ökat de senaste tre åren. Det visar årets öppna jämförelser av nio socialtjänstområden. Samtidigt varierar andelen med sådana rutiner från 59 till 41 procent beroende på socialtjänstområde.

Många personer som är utsatta för våld söker hjälp och stöd från socialtjänsten, exempelvis ekonomiskt bistånd, utan att självmant berätta om våldsutsattheten. En förutsättning för att upptäcka och hjälpa dessa personer är därför att handläggarna frågar om våld. Det framgår av Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.

– Det är viktigt att verksamheten har en nedskriven och aktuell rutin, eftersom det ökar förutsättningarna för personalen att ställa frågor om våld. Rutiner ger personalen en trygghet både i hur frågeproceduren ska gå till och hur de sedan ska gå tillväga för att ge rätt stöd och hjälp. Det kan även innebära att arbetet blir kvalitetssäkrat och mindre personberoende, säger Jelena Corovic, utredare på Socialstyrelsen.

Vanligast är att kommunerna har aktuella skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på våld inom verksamheten ekonomiskt bistånd. Där har andelen kommuner med en sådan rutin ökat från 46 till 59 procent åren 2016-2018. Ökningen syns även i de andra socialtjänstområdena. De områden med de lägsta resultaten är äldreomsorg, 43 procent, och hemlöshet, 41 procent.

Få har rutiner för att säkra barns skolgång

Resultaten från Socialstyrelsens öppna jämförelser visar också att det finns områden som inte har utvecklats nämnvärt de senaste åren. Det är exempelvis fortfarande få kommuner,15 procent, som har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

– Resultaten har legat på samma nivå de senaste tre åren. Ett barn som följer med sin förälder till ett skyddat boende har rätt att fortsätta gå i skolan. Det är en viktig skyddsfaktor för barnets hälsa och framtid, säger Jelena Corovic.

Många har genomfört fortbildning

Av resultaten framgår även att de flesta kommuner under det senaste året har genomfört fortbildning inom området våld i nära relationer – dels riktat till handläggare som utreder våldsutsatta vuxna, 93 procent, och dels riktat till dem som utreder barn som utsatts för eller bevittnat våld, 86 procent.

– Det är positivt att det finns en större medvetenhet och kunskap om våld i nära relationer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Nu är det viktigt att utvecklingen fortsätter så att alla verksamheter har de bästa förutsättningarna att upptäcka och ge stöd till våldsutsatta, oavsett var i landet personerna bor, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Fakta

  • Resultaten för öppna jämförelser baseras på en enkätundersökning till socialtjänsten i samtliga kommuner och stadsdelarna i Stockholm och Göteborg (svarsfrekvens 95 procent).
  • Resultaten presenteras på kommun-, läns- och riksnivå. De omfattar, utöver våld i nära relationer, åtta andra områden inom socialtjänsten (se länkar till höger).
  • De öppna jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges kommuner och landsting.