Allt fler får antidepressiva läkemedel

Publicerad:
Andelen som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka. Den högsta konsumtionen finns bland dem över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga. Det visar ny statistik om läkemedel för 2018 från Socialstyrelsen.

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat i hela befolkningen, sedan 2006 med 25 procent. 2018 var det 7 procent av alla män och 13 procent av kvinnor som någon gång under året hämtat ut antidepressiva läkemedel.

Allra vanligast är antidepressiva läkemedel bland äldre. Under 2018 häm-tade en tredjedel av alla kvinnor i åldern 85 år eller äldre ut något antidepressivt läkemedel minst en gång, jämfört med en dryg femtedel av männen i samma åldersgrupp.

– Psykisk ohälsa är vanligare bland dem 65 år och äldre och användandet av antidepressiva läkemedel har legat högt under många år. Samtidigt har vi sett resultat som tyder på att äldre personer oftast inte får andra insatser än läkemedel, exempelvis psykologisk behandling, och det är givetvis problematiskt, säger Johan Fastbom, utredare på Socialstyrelsen.

Ökar mest bland barn och unga

Störst procentuell ökning de senaste åren har skett bland barn och unga. Cirka ett av hundra barn i åldern 10-14 år fick antidepressiva läkemedel förskrivna 2018.

– För flickor 10-14 år innebär det en ökning med knappt 60 procent jämfört med 2014 och för pojkar en ökning med drygt 40 procent, säger Petter Otterdal, statistiker på Socialstyrelsen.

När det gäller gruppen 15-19 år var det mer än dubbelt så många flickor som pojkar som hämtade ut antidepressiva läkemedel minst en gång under 2018, drygt 7 procent av flickorna att jämföra med drygt 3 procent av pojkarna.

– Ökningen av antidepressiva bland barn och unga hänger ihop med den oroväckande ökningen av psykisk ohälsa inom gruppen. Enligt Socialsty-relsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest ska barn och unga med lindrig till medelsvår depression i första hand erbjudas psykologisk behandling. Om fler unga fick tillgång till psykologisk behandling så skulle man kunna tänka sig att läkemedelsbehandlingen eventuellt kan minska, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Förskrivning av antibiotika minskar

Den nya läkemedelsstatistiken visar också att färre hämtar ut antibiotika. År 2018 fick 174 patienter per 1 000 invånare någon gång antibiotika, att jämföra med 252 under 2006. Minskningen har skett i alla grupper men främst bland barn 0–9 år.

Fler får diabetesläkemedel vilket till stor del beror på en ökning av antalet patienter med läkemedel mot diabetes typ 2. 2018 hämtade nära en halv miljon ut läkemedel mot diabetes, vilket är 180 000 fler än 2006. 

Statistik om läkemedel 2018

  • Drygt 6,7 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel år 2018. Detta motsvarar cirka 67 procent av befolkningen. Störst andel användare hittar man i de äldre åldersgrupperna.
  • Paracetamol, Omeprazol och Pencillin V är de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut av flest antal patienter. Kvinnor använder generellt sett mer läkemedel än män.
  • Av kvinnor i Sverige hämtade 74 procent ut minst ett läkemedel under 2018 jämfört med 59 procent av männen.

Kontakt

Petter Otterdal (statistik)
Telefon: 075-247 34 82

Kontakt

Peter Salmi
Telefon: 075-247 38 87

Kontakt

Johan Fastbom
Telefon: 075-247 32 77