Allt fler äldre får många olika läkemedel

Publicerad:
Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Tydliga regionala skillnader syns också vad gäller antalet lår- och höftfrakturer, visar rapporten "Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre".

Mellan 2016 och 2017 ökade andelen personer över 75 år som har tio eller fler läkemedel. Inom hemtjänsten hade 24,2 procent tio eller fler läkemedel förskrivna 2017, och inom särskilt boende 31,9 procent. Det är en ökning med 3 respektive 6 procentenheter.

– Det är en relativt stor ökning och användning av många läkemedel samtidigt innebär en ökad risk för biverkningar och fallolyckor. Det är viktigt att nyttan av läkemedlen kontinuerligt utvärderas och att de äldre får information om risker, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Det är vanligare att kvinnor över 75 år har tio eller fler läkemedel än män. Och det finns också stora skillnader mellan landets kommuner. I särskilt boende varierar andelen från 2,1 till 57,6 procent.

Bland äldre som bor i särskilt boende ökar även förskrivningen av antipsykotiska läkemedel. 14,7 procent av de inom särskilt boende hade antipsykotiskt läkemedel 2017, vilket är en ökning med nästan en procentenhet, visar rapporten. Däremot minskar andelen över 75 år som får läkemedel som Socialstyrelsen anser bör undvikas hos äldre.

Försämrad uppföljning av riskförebyggande insatser

Årets rapport visar också att andelen äldre i ordinärt och särskilt boende som erhållit riskförebyggande åtgärder för fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa minskar. Inom särskilt boende hade 56 procent av de över 65 år fått minst en riskförebyggande åtgärd 2017, vilket kan jämföras med 62 procent föregående år.

– Uppföljning av åtgärder är viktigt för att uppnå en god kvalitet i vården och omsorgen. Rapporten visar att Vännäs, Ydre och Forshaga är de kommuner som har högst andel registrerade åtgärder vid risk för fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för äldre personer i särskilt boende, säger Kalle Brandstedt.

Minskning av frakturer på lår och höft

Det finns också flera positiva resultat i rapporten. Antalet frakturer på lår och höft bland personer 65 år och äldre fortsätter att minska. 2014 till 2016 drabbades i genomsnitt 858 personer av 100 000 i ålderskategorin, jämfört med 884 föregående treårsperiod. Även här syns tydliga skillnader på kommunnivå.

– Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som drabbas av frakturer på höft och lår. Det är en vanlig orsak till att äldre kvinnor vårdas på sjukhus. Kvinnor drabbas även oftare av fallskador, säger Kalle Brandstedt.

Andelen äldre i ordinärt och särskilt boende som får ett brytpunktssamtal före sin död ökar något. Samtalet hålls när sjukdom och tillstånd nått en punkt då behandling avslutas, och den äldre informeras om sin situation och ges möjlighet att själv påverka hur den vill ha det under sin sista tid. I årets resultat är det 64 procent av de över 65 år som fått ett brytpunktssamtal, men även här syns stora variationer på kommunnivå.

Om rapporten "Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre":
  • Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är åttonde året i rad som den publiceras.
  • I årets rapport presenteras 28 indikatorer och 15 bakgrundsmått som rör äldre, med resultat för kvinnor och män samt statistik nedbruten på läns, kommun och stadsdelsnivå.
  • Från och med i år redovisas även vissa indikatorer uppdelat på offentlig och enskild verksamhet.