Allt färre barn dör i olyckor

Publicerad:
Allt färre barn avlider på grund av olyckor och skadehändelser. Dödstalen ligger nu på den lägsta nivån sedan 1970-talet, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Färre barn skrivs också in på sjukhus till följd av olyckor.

Vart fjärde år sammanställer Socialstyrelsen statistik över dödsfall och skador bland barn som skett genom olyckor, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar. Den senaste rapporten, som omfattar åren 2010–2013, visar att både dödsfall och sjukhusvistelser fortsätter att minska. I början av1970-talet avled drygt 400 barn till följd av olyckor och skadehändelser. De senaste åren har det rört sig om ungefär 70 barn per år. Under 2013 var siffran den lägsta någonsin med 58 avlidna.

– Ungefär hälften av dödsfallen berodde på en olycka, 40 procent avled till följd av självmord och 10 procent genom att en annan person avsiktligt tagit livet av dem, säger utredaren Pernilla Fagerström.

Transportolyckor vanligaste orsaken

De dödliga olycksfallen domineras av transportolyckor med fordon avsedda för vägtrafik. Dessa olyckor har dock minskat kraftigt sedan början av 2000-talet. I genomsnitt avlider nu 18 barn per år på detta sätt. Näst vanligast är drunkning som oftast drabbar pojkar.

Få barn avlider till följd av fallolyckor. Det är däremot den i särklass vanligaste olycksorsaken när barn skrivs in på sjukhus. Näst vanligast är transportolyckor där de flesta som skadas är oskyddade trafikanter, oftast cyklister. Under 2010−2013 skrevs 18 000 barn per år in på sjukhus till följd av skadehändelser, de flesta på grund av olycksfall. Både transportolyckorna och skadorna till följd av våld har minskat kraftigt sedan 2007. Även antalet barn som får vård efter att avsiktligt ha skadat sig själva har minskat något och är omkring 700 per år. Av dessa är 80 procent flickor.

Skadas oftast på fritiden

När det gäller akutsjukvård har Socialstyrelsen begränsad tillgång till data. Myndigheten beräknar dock att omkring 170 000 barn om året söker vård till följd av skadehändelser. Det motsvarar 9 procent av Sveriges drygt 1,9 miljoner barn. Beräkningarna bygger på uppgifter som ett antal akutsjukhus rapporterat in till databasen Injury Database. De visar även att:

  • Åtta av tio barn skadas på fritiden, framförallt under lek eller sportaktiviteter.
  • 16 000 barn skadas på lekplatser varje år.
  • 47 000 barn om året skadar sig i samband med idrottsutövning. Flest skador sker vid fotboll, vilket gäller för både pojkar och flickor.
  • Skador under skoltid sker oftast i samband med idrottslektioner.
  • Ungefär 7 000 barn om året skadar sig inom barnomsorgen.