Äldre riskerar att bli utan insatser vid missbruk

Publicerad:
Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter. Bara en av tio har rutiner för hur äldreomsorgens handläggare ska agera vid tecken på att äldre personer missbrukar alkohol eller läkemedel.

Äldre över 65 år utgör drygt 1,9 miljoner människor och nya generationers pensionärer har en högre alkoholkonsumtion idag än tidigare. Sedan början av 2000-talet har andelen äldre som vårdas för en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion ökat.

I alla andra åldersgrupper minskar de alkoholrelaterade dödsfallen, men den nedgången syns inte i åldrarna 65-79 år.

Rutiner saknas ofta

Trots att andelen äldre som får alkoholrelaterade problem ökar går utvecklingen för att möta behoven långsamt. I de öppna jämförelserna av missbruks- och beroendevården 2015 framkommer att endast en av tre kommuner i landet har rutiner för samordning mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheten inom socialtjänsten.

– Äldre personer riskerar att bli utan rätt stöd och insatser för sitt missbruk, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

Behov av utveckling

Bara 10 procent av kommunerna har rutiner för hur äldreomsorgens handläggare ska agera vid tecken på att äldre personer missbrukar alkohol och läkemedel.

– Det är viktigt att gruppen äldre med missbruk och deras närstående uppmärksammas och att socialtjänsten använder sig av möjligheten att arbeta tvärprofessionellt, säger Charlotta Fondén.

I Socialstyrelsens rapport Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - lägesrapport 2015 finns också en genomgång av skillnaderna i landet. Flest insatser från socialtjänstens beroendeverksamheter till åldersgruppen 65-79 år hade Norrbotten, medan Södermanland hade minst. Frivillig institutionsvård var vanligast i Gävleborg, tätt följt av Stockholm och Uppsala.

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker även i samråd med Vård-företagarna och Famna.