Äldre får färre olämpliga läkemedel

Publicerad:
Ansträngningarna för att minska förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har gett tydliga resultat. Sedan 2005 går det att se en minskning av användningen med 41 procent i gruppen över 75 år.

– Vi ser att användningen av många läkemedel som kan orsaka besvärliga biverkningar hos äldre minskar kraftigt. Det är glädjande resultat, säger Johan Fastbom, utredare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har länge arbetat för att förbättra äldres läkemedelsanvändning. Mått för att följa utvecklingen och höja kvaliteten i vården har utvecklats, dessutom har skärpta föreskrifter införts om att personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgångar. För behandlingsansvariga har vägledande material samt en lista över läkemedel som är olämpliga för äldre tagits fram.

Undvika kognitiva störningar och förvirring

De läkemedel som enligt Socialstyrelsen inte bör förskrivas till äldre är till exempel långverkande lugnande medel och sömnmedel samt läkemedel som orsakar biverkningar som förvirring eller störningar på de kognitiva förmågorna; minne, inlärning, uppmärksamhet och koncentration.

– Resultaten tyder på att äldre får en bättre och mer individanpassad läkemedelsbehandling, men det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen, säger Eva Nyman, utredare vid Socialstyrelsen.

Äldre behandlas fortfarande med många läkemedel. Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014 visar att tio procent av de äldre över 75 år beräknas använda tio läkemedel eller fler. Samtidig behandling med många läkemedel är förknippat med en ökad risk för biverkningar och skadliga interaktioner mellan läkemedel.

– Vi ser totalt sett en minskad användning av psykofarmaka hos äldre, med undantag för antidepressiva läkemedel. Framförallt ser vi en kraftig nedgång av antipsykotiska läkemedel. Användningen av dessa har i det närmaste halverats sedan 2005, säger Johan Fastbom.

Förskriva med stor försiktighet

Antipsykotiska läkemedel kan förskrivas vid psykoser och i vissa fall även vid aggressiva beteendesymtom vid demenssjukdom. Trots att dessa läkemedel är starkt förknippade med biverkningar som passivitet, kognitiva störningar och Parkinsonliknande symtom, används de också i äldrevården för att dämpa oro, rop och vandring, ofta med blygsam eller ingen effekt. Dessa läkemedel kan även ha negativa effekter på känslolivet och sociala funktioner samt medföra en ökad risk för stroke och förtida död hos äldre med demenssjukdom.

– Det är viktigt att vara försiktig med förskrivning av dessa läkemedel och att vara vaksam på eventuella biverkningar. Man bör också göra täta omprövningar och ta ställning till om dosen kan minskas eller om läkemedelsbehandlingen kan avslutas, säger Johan Fastbom.

Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014 tas fram i samverkan mellan Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Sveriges kommuner och landsting.