69 500 inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Publicerad:
Totalt sett lades nära 69 500 personer in på sjukhus på grund av fallolyckor 2018, det visar nya siffror. Fallskador är vanligast hos äldre och över tid syns en ökning i antal sjukhusinläggningar i gruppen män 80 år och äldre. Dessutom finns det stora regionala skillnader i hur många som läggs in på sjukhus.

Fallolyckor är den olyckstyp som årligen leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar. Ny statistik för 2018 visar att nära 69 500 personer föll och skadade sig så illa att de behövde läggas in på sjukhus, en viss ökning jämfört med 2017 då antalet var cirka 67 200. Av dem som lades in på sjukhus var sju av tio 65 år eller äldre.

Sett över tid sedan 2001 har sjukhusinläggningarna på grund av fallolyckor minskat något. Men minskningen syns inte på samma sätt bland äldre – och i gruppen män 80 år och äldre år har inläggningarna på sjukhus ökat med 13 procent sedan 2001, i siffror där hänsyn tagits till åldersstruktur.

- Nästan 5 procent av alla män 80 år och äldre var någon gång under 2018 inskrivna på sjukhus för en fallolycka. Inom gruppen kvinnor 80 år och äldre var det knappt 7 procent, säger Kristina Klerdal, statistiker på Socialstyrelsen.

Totalt sett är det en större andel kvinnor 65 år och äldre än män som får läggas in på sjukhus eller söka specialiserad öppenvård efter en fallolycka. Däremot är det en högre andel män än kvinnor som avlider till följd av en fallolycka.

Stora regionala skillnader

Det finns stora skillnader mellan länen när det gäller andelen äldre som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor. År 2018 var det mer än 50 procent vanligare att personer över 65 år sjukhusvårdades för fallolyckor i Stockholms län än i Gävleborgs län. I Stockholms län skrevs drygt 3 000 personer per 100 000 invånare 65 år och äldre in på sjukhus, i Gävleborgs län var det drygt 1 900 personer. Dessa siffror är justerade för skillnader i åldersstrukturen bland befolkningen.

- De regionala skillnaderna behöver dock inte bero på att det finns en högre risk att drabbas i vissa län, de kan också till exempel bero på organisatoriska och praktiska orsaker - som avstånd mellan sjukhuset och hemmet. Samtidigt är skillnaderna intressanta för kommuner och regioner att analysera, exempelvis för att jämföra förebyggande arbete. Det kan handla om fysiska aktiviteter för äldre, bra vinterunderhåll och utomhusbelysning samt regelbundna läkemedelsgenomgångar, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen.

Fallolyckor kan få stora konsekvenser för den som drabbas, även på sikt.

- En fallolycka, med till exempel en lårbensfraktur, kan leda till bestående men och ett ökat vårdbehov för den drabbade. Man kan också bli rädd för att falla igen, vilket i sin tur kan leda till stillasittande, social isolering och försämrad livskvalitet, säger Michaela Prochazka.

Nationella fallförebyggande veckan inleds i dag

I dag den 30 september inleds Socialstyrelsens årliga kampanjvecka Balansera mera som syftar till att förhindra fallolyckor. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin.

- De flesta fallolyckor bland äldre sker i hemmet och det förebyggande arbetet i samhället behöver pågå kontinuerligt över året. Det finns även mycket man själv kan göra. Exempelvis behöver äldre tänka lite extra på att äta näringsriktigt och träna balans och styrka. Det är också viktigt att ha kunskap om sina läkemedel och vara uppmärksam på eventuella biverkningar eftersom vissa läkemedel kan öka risken för fall, säger Barbara David, projektledare för kampanjen.

Fakta / Stora skillnader mellan kommuner

  • Jämför man kommuner och hur många personer 80 år och äldre som lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor varierade antalet från 29 per 1 000 invånare till 84 per 1 000, enligt siffror för perioden 2016-2018 från Socialstyrelsens patientregister.
  • Nu i vecka 40 pågår Socialstyrelsens kampanj Balansera mera, med fokus på förebyggande arbete när det gäller fallolyckor. Under veckan sker olika aktiviteter runt om i landet. Den 1-3 oktober finns Socialstyrelsen på Seniormässan i Stockholm och pratar om fallprevention.
  • För den som arbetar inom social omsorg och hälso- och sjukvård har Socialstyrelsen webbutbildningen ”Ett fall för teamet”. Syftet är att bidra till ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat och systematiskt arbete för att förebygga fallolyckor.

Kontakt

Michaela Prochazka
Telefon: 075-247 30 84

Kontakt

Kristina Klerdal
Telefon: 075-247 37 93