"Vi kommer att förbättra dödsfallsstatistiken"

Publicerad:
Debattreplik av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Mona Heurgren, avdelningschef, på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Nyheters webbplats 4 april 2016.

Socialstyrelsen ska inte och har inte för avsikt att undanhålla fakta (DN Debatt 3/4). Socialstyrelsens arbete syftar till att öka kunskapen för att stödja att rätt åtgärder sätts in. Från samhällets sida krävs olika insatser för olika grupper, exempelvis beroende på om dödsfallen kan härledas till bruk av illegala droger eller lugnande narkotiska läkemedel, skriver Olivia Wigzell och Mona Heurgren, Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tittat närmare på vad som orsakat de dödsfall som i statistiken under 2014 klassificeras som narkotikarelaterade. Samtliga dödsorsaksintyg har analyserats. Bilden som träder fram är mångfacetterad. Resultaten visar att det finns ett flertal bakomliggande orsaker, som självmord, läkemedel, blandmissbruk och nätdroger.

Analysen visar också att den förmodade ökningen av narkotikarelaterade dödsfall som vi sett i Sverige sedan 2006 huvudsakligen kan förklaras av fler och förbättrade rättsmedicinska analyser, hur dödsorsaksintyg registreras och kodas samt förändringar där vissa läkemedel tillkommer och andra fasas ut.

Omkring hälften av dödsfallen är överdoser. Opioider, både i form av läkemedel och heroin är vanliga, och tre fjärdedelar av de som dör är män. Men fram växer också en annan bild av narkotikadöden.

En betydande andel av dödsfallen är självmord. Dessa är vanligare bland kvinnor. Ofta finns en vårdhistorik som rymmer en hög grad av psykisk ohälsa. Merparten av fynden av substanser är smärtstillande läkemedel som tramadol, oxikodon och morfin, varav en stor del hämtats ut från apotek. Vanligen sker dessa dödsfall i 50-årsåldern.

Det går inte att dra en rak linje mellan statistiken om den narkotikarelaterade dödligheten och narkotikamissbrukets omfattning. I statistiken ryms även personer som aldrig missbrukat, men tar sitt liv med hjälp av narkotikaklassade läkemedel.

Analysen av dödsorsaksintygen pekar på ett omfattande blandmissbruk. Hos merparten av dem som avlidit förekom minst två substanser, främst opioider i kombination med bensodiazepiner.

En annan mindre, men ökande, del av dödsfallen sker till följd av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger som säljs och marknadsförs på internet innan de narkotikaklassas och ersätts av nya substanser.

För att förbättra möjligheterna att med hjälp av den officiella statistiken i dödsorsaksregistret följa vad som orsakar dödsfallen kommer Socialstyrelsen att införa en mer detaljerad registrering av enskilda substanser. Detta kommer att göra det möjligt att i högre utsträckning urskilja vilka specifika substanser som har relevans för dödsfallen, till exempel kommer fler läkemedel att vara möjliga att följa liksom fler nya psykoaktiva substanser.

Avsikten är att öka kunskapen om den narkotikarelaterade dödligheten och förbättra möjligheterna att följa utvecklingen. Detta kan vara till stor nytta för utformningen av preventiva insatser.