Tidiga insatser stoppar unga från att bli kriminella

Publicerad:
Debattartikel om den sociala barn- och ungdomsvården av Jenny Rehnman, avdelningschef och Annika Öquist, enhetschef. Publicerad i Dagens Samhälle, på webben och i pappersutgåvan, den 26 september 2019.

Att skydda och hjälpa barn och unga som begår brott eller som på andra sätt far illa är ett av socialtjänstens allra svåraste och mest komplexa uppdrag. Det är också ett faktum att barn och unga, i enskilda fall, inte får rätt hjälp och insatser, trots att socialtjänsten och andra har varit inkopplade.

Detta har medier vid upprepade tillfällen rapporterat, nu senast i ett uppmärksammat reportage i SVT:s Uppdrag granskning, om hur socialtjänsten inte kunnat ge tillräckligt stöd för att bryta en ung persons brottsliga bana. Detta trots ständiga ingripanden från polis och socialtjänsten och trots placering i olika vårdformer.

Det är viktigt att brister i socialtjänstens arbete uppmärksammas på detta sätt. Men vi vill nyansera bilden och även berätta om några av de uppdrag och nationella satsningar som Socialstyrelsen gör inom den sociala barn- och ungdomsvården, och där arbetet med unga lagöverträdare är en viktig del.

I den offentliga debatten framställs ofta de repressiva åtgärderna från polis och rättsväsende som enda lösningen på problemet med unga lagöverträdare. Mot detta talar forskning som visar att inlåsning och tidiga straffrättsliga insatser snarare kan vara kontraproduktivt och få en motsatt effekt. Det är också belagt att det lönar sig, både för individ och samhälle, att komma in tidigt och arbeta förebyggande. Socialtjänstens roll behöver därför bli mer framträdande, inte minst i arbetet med unga som begår brott.

För att stödja den personal som arbetar med de här svåra frågorna ger Socialstyrelsen inom kort ut ett helt nytt kunskapsstöd på temat barn och unga som begår brott. Samtidigt uppdaterar vi vår handbok för socialtjänsten, ”Barn och unga som begår brott”, liksom de allmänna råden om unga lagöverträdare. Även en ny handbok till stöd för socialtjänstens arbete med tvångsinsatser av barn och unga är på gång.

Ett av Socialstyrelsens prioriterade områden är jämlik hälsa, vård och omsorg. Tidiga och samordnade insatser är i det sammanhanget centrala för att minska skillnaderna i hälsa mellan barn i olika grupper. Barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden har ökad risk för sämre hälsa. Utifrån detta arbetar vi till exempel med en pilotverksamhet där barnhälsovården och socialtjänsten gör hembesök i utsatta områden, ett exempel på samverkan och förebyggande arbete som visat sig lyckosamt i Rinkeby-Kista som var först med att satsa på detta.

Tillsammans med Skolverket arbetar vi med ett treårigt nationellt utvecklingsarbete för bättre samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att alla barn och unga som behöver ska kunna få tidiga och samordnade insatser. En viktig ledstjärna är att barn ska slippa bollas mellan samhällets aktörer, och få hjälp i tid.

Socialstyrelsen är kunskapsmyndigheten inom socialtjänstens område och har i uppdrag att utveckla och sprida aktuell och ny kunskap om metoder och arbetssätt inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi är angelägna om att fokus i högre grad riktas på det förebyggande arbetet.  Våra samarbeten med professionen, Skolverket, Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra aktörer är viktiga och något vi fortsätter att prioritera.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.