Språkkravet är för patientens bästa

Publicerad:
Debattreplik av Helena Scarabin, enhetschef, och Erik Höglund, avdelningschef. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats den 25 oktober 2016, och senare på Sydöstrans och Kristianstadsbladets webbsidor.

En god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen är det övergripande målet för tandvård i Sverige. Patientens behov av trygghet i vård och behandling ska tillgodoses, det ska finnas respekt för patientens självbestämmande och integritet och goda kontakter mellan patient och personal ska främjas.

Goda språkkunskaper är avgörande för att detta ska kunna uppnås. Personal ska kunna förstå både kolleger och patienter, i både tal och skrift. Därför finns språkkrav uppsatta för hälso- och sjukvårdspersonal.

Tidigare gällde dessa språkkrav bara de som utbildat sig utanför EU, men sedan den 15 april omfattas även personal som fått sin utbildning i länder inom unionen. Detta sedan regeringen gjort en ändring i patientsäkerhetsförordningen, till följd av ett ändrat EU-direktiv, och Socialstyrelsen ändrat sina föreskrifter.

Vissa kritiker menar att de krav på språkkunskaper som nu ställs på all hälso- och sjukvårdspersonal utbildad i utlandet är alltför höga, vilket gör det svårt för vårdgivare att hitta personal. Att insynen i processen varit för dålig framförs också.

Sammanställningen av de svar som skickades in till myndigheten under remisstiden talar tvärtom för ett brett stöd. Majoriteten av de svarande instanserna, däribland flertalet landsting, ställer sig positiva till Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd som skickades ut på remiss den 15 december förra året. Sveriges tandläkarförbund skriver exempelvis i sitt svar att man välkomnar förslaget om språkkontroller, då dessa är ”angelägna för att säkerställa patientsäkerhet”. Det är även positivt att språkkraven för tandläkare utbildade i olika delar av världen närmar sig varandra, enligt svaret. Även Privattandläkarna ger sitt stöd för språkkontroller. ”Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att patienten kan förstå behandlaren och det är därför viktigt att dessa kan kommunicera utan problem”.

Det finns naturligtvis även baksidor med införande av språkkrav. En är att arbetsgivaren inte hunnit anpassa sig till kraven och att tandläkare och annan vårdpersonal riskerar att hamna strax under lägstanivån och därför inte får arbeta. Skulle det gå att hitta en lösning för dessa personer, utan att tumma på patientsäkerheten, så skulle det kunna gagna både dem, deras arbetsplatser och patienterna. Exempelvis skulle tjänstgöring kunna kombineras med att arbetsgivaren tar ansvar för utökad handledning, parallell språkutbildning eller hjälp vid journalföring. Därför diskuterar Socialstyrelsen just nu i enskilda ärenden möjligheten för bland andra tandläkare att utöva yrket under pågående språkutbildning.

Här kan du läsa repliken i Svenska Dagbladethär i Sydöstran och här i Kristianstadsbladet.

Här kan du läsa debattartikeln från Sveriges Folktandvårdsförening i Svenska Dagbladet.