”Skillnader i äldreomsorgen behöver utjämnas”

Publicerad:
Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen och Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting. Publicerad i Svenska Dagbladet 30 mars 2016.

Svensk äldreomsorg står sig väl i relation till andra länders vård och omsorg. Men det finns fortfarande utmaningar och skillnader i kvalitet, dels mellan kommuner, dels mellan män och kvinnor. Det visar den senaste rapporten ”Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre”, som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram och som publiceras i dag.

Äldreomsorgen i Sverige blir allt mer kunskapsbaserad. Bästa tillgängliga kunskap ska användas och spridas så att äldre kan erbjudas en individanpassad och jämlik vård och omsorg. Socialstyrelsen och SKL bidrar på olika sätt med kunskapsstöd för att främja denna utveckling.

Stödet sker i form av till exempel vägledningar för kommuner och enskilda verksamheter, webbutbildningar, kvalitetsregister med information som verksamheterna kan använda för att förbättra vården och omsorgen om äldre. Användningen av kvalitetsregister, till exempel Senior Alert, leder till en tryggare och mer individorienterad vård och omsorg.

Socialstyrelsen och SKL samarbetar sedan flera år och ger tillsammans ut rapporten öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Öppna jämförelser är ytterligare ett stöd för kvalitetsutveckling av äldreomsorgen. I 2015 års rapport har flera nya indikatorer tagits fram för att bidra till en bredare belysning av kvaliteten. Årets rapport visar på flera positiva resultat:

  • De allra flesta äldre är nöjda med äldreomsorgen. Inom särskilt boende är 82 procent nöjda med egna boendet. Bland personer som har hemtjänst är 89 procent nöjda med verksamheten.
  • Andelen äldre inom hemtjänsten som ordinerats läkemedel som kan anses som olämpliga för äldre, till exempel tramadol, fortsätter att minska och andelen ligger idag på 10,9 procent. Behandling med dessa läkemedel i särskilda boenden är mindre och andelen där ligger på 9,4 procent.

Samtidigt pekar årets öppna jämförelser på områden där det finns stora resultatmässiga skillnader och möjlighet till förbättringar. Ett exempel gäller särskilt boende och de drygt 13 procent äldre som behandlas med antipsykotiska medel. Behandlingen är ungefär lika vanlig bland kvinnor som män. Men andelen varierar mellan landets kommuner från 0 procent till 30 procent.

Ett annat område där det finns stora skillnader gäller hur väl koordinerad vården och omsorgen är mellan kommuner och landsting. Det kan till exempel röra information och allmänt omhändertagande. Detta berör framför allt äldre med ett omfattande behov av både vård och omsorg. För dessa äldre är det viktigt att vården och omsorgen organiseras på ett sätt som är anpassat efter deras individuella behov och önskemål, även när olika aktörer och huvudmän är involverade. Det innebär att kommuner och landsting måste samverka och att olika yrkesgrupper samarbetar med individens bästa i fokus, snarare än utifrån systemets ramar.

Rapporten visar att det finns skillnader för kvinnor och män i hur väl vården och omsorgen anpassas utifrån den enskildes behov och är sammanhållen i detta avseende. Inom en rad områden tycks vården och omsorgen vara bättre anpassad för mäns behov. Exempel på detta är att:

  • Fler kvinnor än män ordineras olämpliga läkemedel i gruppen 75 år och äldre, både i särskilt boende och inom hemtjänst.
  • Fler kvinnor än män drabbas av fraktur på lår och höft. Bland män drabbas 610 personer av fraktur på lår och höft per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för kvinnor är 1 162 personer.

Det finns mycket att vinna på en förstärkt samverkan mellan kommuner och landsting i vården och omsorgen om äldre. Runt om i landet finns många goda exempel på hur kommuner och landsting aktivt arbetar för en sammanhållen vård och omsorg. Ett exempel är Ängelholms kommun och Region Skåne som bedriver det gemensamma utvecklingsprojektet Hälsostaden Ängelholm.

I år är det sjätte gången som Socialstyrelsen och SKL publicerar öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Vi hoppas att den öppna jämförelsen blir ett värdefullt underlag till diskussion mellan verksamheter, politiker och lokala intresseorganisationer.

Svensk äldreomsorg är på rätt väg. Genom kunskapsbaserade arbetssätt som används systematiskt och förbättrad samverkan mellan vårdens och omsorgens aktörer erbjuds den enskilde en bättre vård och omsorg. Öppna jämförelser synliggör äldreomsorgens komplexitet, bidrar till transparens och gör den bästa möjliga kunskapen tillgänglig.

Olivia Wigzell
generaldirektör, Socialstyrelsen

Håkan Sörman
vd, Sveriges Kommuner och Landsting