Nya läkemedel och warfarin likställda

Publicerad:
Debattreplik av Sofia Orrskog och Karin Palm med flera i Svenska Dagbladet den 15 januari 2015.

Socialstyrelsen rekommenderar i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård att hälso- och sjukvården erbjuder behandling med warfarin eller nya blodförtunnande läkemedel, så kallade antikoagulantia, som förstahandsval vid förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke.

Det betyder att warfarin är likställda med de nya läkemedlen, inte att warfarin prioriteras framför dem, som debattörerna skriver i sitt inlägg i SvD den 11 januari ”Fel att fortsätta ge warfarin på rutin”.

Genom att ge de nya blodförtunnande läkemedlen apixaban, dabigatran och rivaroxaban samma prioritet som warfarin har läkare, och patienter, möjlighet att välja det läkemedel som passar bäst i den enskilda situationen.

Det är en fördel för patienter som har en väl fungerade behandling med warfarin eftersom man inte behöver byta läkemedel, vilket hade kunnat bli fallet om warfarin fått en lägre prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer än de nya blodförtunnande läkemedlen. Även i andra länder har samma bedömning gjorts, exempelvis i USA där också warfarin likställs med dessa läkemedel.

De nya blodförtunnande läkemedlen är onekligen värdefulla och bör användas för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. Framför allt bör dessa nya blodförtunnande läkemedel övervägas när en patient påbörjar en ny behandling. De har en förebyggande effekt mot stroke som är likvärdig eller bättre jämfört med warfarin. De har färre allvarliga blödningsbiverkningar. Dessa läkemedel kräver heller inte lika regelbundna laboratoriekontroller som warfarinbehandling gör.

Däremot finns begränsad kunskap om långtidseffekter av dessa nya läkemedel. Det saknas också motmedel för att akut häva effekten om en livshotande blödning inträffar. Det finns även patientgrupper som har förmaksflimmer och andra komplicerande tillstånd där de nya blodförtunnande läkemedlen inte kan användas.

När det gäller warfarin finns en lång klinisk erfarenhet i Sverige, vilket bidrar till att det vid en välinställd och välfungerande behandling sällan finns anledning till byte av läkemedel. Dessutom visar uppföljningar att vi har bättre behandlingsresultat med warfarin än andra länder. Detta bör man också väga in när man gör internationella jämförelser.

Nackdelarna med warfarin är att det kan ge interaktionsproblem med mat och andra läkemedel och att behandlingen fordrar regelbunden översyn.

Socialstyrelsen anser att det finns ett större problem som är angeläget att peka på. Det är att många patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke inte får någon antikoagulationsbehandling alls. Dessutom behandlas många fortfarande med acetylsalicylsyra, vilket inte är motiverat eftersom effekten av detta är sämre jämfört med warfarin eller de nya blodförtunnande läkemedlen.

Skribenterna lyfter fram att patienter bör informeras om vilka behandlingsmöjligheter som finns och att tillgången till modern läkemedelsbehandling bör vara densamma var än i landet man bor. Vi kan bara instämma. Två av de tyngst vägande skälen bakom Socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna är att rekommendationerna ska främja en likvärdig vård i landet och att vården ska vara baserad på kunskap.

Ett stort antal ledande experter inom hjärtsjukvård och allmänmedicin i Sverige har deltagit i arbetet med att ta fram dessa rekommendationer. De är också väl förankrade hos bland andra Svenska Kardiologföreningen.

Socialstyrelsen publicerar i dag (torsdag 15/1) nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Dessa ger en trygghet för såväl beslutsfattare i vården som läkare och patienter att behandlingen vilar på bästa tillgängliga kunskap.

Sofia Orrskog, projektledare för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Karin Palm, tf enhetschef för Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Bertil Lindahl, faktagruppsordförande i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och professor i kardiologi vid Uppsala Universitet

Ulf Näslund, prioriteringsordförande i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård samt professor i kardiologi vid Umeå universitet och verksamhetschef för Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus

Repliken är ett svar på debattartikeln Fel att fortsätta ge warfarin på rutin.