”Missbruksvården är illavarslande ojämlik”

Publicerad:
Debattartikel om nya öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården, av generaldirektör Olivia Wigzell och avdelningschef Mona Heurgren. Artikeln publicerades av Dagens Samhälle den 15 december 2017.

Ojämn tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser. Otillräckligt samarbete kring patienterna. Socialstyrelsens nya öppna jämförelser ger i flera delar en bild av en missbruks- och beroendevård som behöver utvecklas. Bättre samverkan och bättre följsamhet till de nationella riktlinjerna krävs för att möta behoven.

Samhällets vård och stöd till personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel är ett delat ansvar mellan främst hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I dag presenterar Socialstyrelsen för första gången öppna jämförelser av båda delarna.

Många av resultaten är illavarslande. Behoven av förbättringar har påtalats länge – trots det ser utvecklingen på flera punkter inte ut att gå åt rätt håll.

Vi ser att tillgången till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser inte är jämlik. I de nationella riktlinjerna för vård vid missbruk och beroende, som uppdaterats i dagarna, rekommenderar Socialstyrelsen ett antal metoder med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Men dessa har inte fullt ut omsatts i praktiken.

Endast tre av tio kommuner uppger exempelvis att de använder så kallade standardiserade bedömningsmetoder när de bedömer hjälpbehov, och följer upp om insatserna som en person fått motsvarar behoven. Även tillgången till de psykosociala stödinsatser som socialtjänsten rekommenderas erbjuda, bland annat boendeinsatser och stödprogram till närstående, brister.

När det gäller personer som är beroende av opioider – såsom heroin, morfin eller tramadol – rekommenderas så kallad läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Här visar jämförelserna låg följsamhet till rekommendationen om det preparat med högst prioritet i riktlinjerna, en kombination av buprenorfin och naloxon. Detta trots att det har lägst risk för att felanvändas.

Det delade ansvaret för missbruksvården kräver samarbete mellan kommunerna och landstingen. Trots lagstadgad skyldighet saknas överenskommelser om samverkan i nästan hälften av kommunerna. Bara lite drygt fyra av tio kommuner erbjuder också rekommenderade multiprofessionella team som samordnar vården och stödet utifrån den enskildes sammantagna behov.

Vid sidan av brister i tillgången till en bra och jämlik vård visar även de öppna jämförelserna att alltför många dör av narkotika- och läkemedelsförgiftningar. Dessa tog förra året över 900 personers liv. Under 2016 dog också över 1 900 personer av alkoholrelaterade orsaker, och så har det sett ut de senaste 15 åren. Bland de som har ett så allvarligt beroende att de tvångsvårdats är dödligheten hela 20 procent.

Men, resultaten i de öppna jämförelserna inger samtidigt hopp. Vissa län har tydligt lägre dödlighet än andra – exempelvis Blekinge när det gäller läkemedels- och narkotikaförgiftningar och Jönköping när det gäller alkoholrelaterade dödsfall. I Kalmar län uppger alla kommuner att de erbjuder multiprofessionella team. I Jämtland och Jönköping har alla kommuner samverkansöverenskommelser med landstinget. Exemplen visar att det är möjligt att förbättra beroendevården gemensamt med övriga aktörer. Det kan vara en inspiration för andra när de analyserar sina lokala resultat.

Socialstyrelsen vill vara med och driva utvecklingen framåt – jämförelserna och riktlinjerna syftar till att stödja detta. Tidigare i år tog myndigheten även fram en åtgärdsplan för minskad narkotikarelaterad dödlighet. Nu går vi, på uppdrag av regeringen, vidare med flera av förslagen. Nästa år kommer vi bland annat att utreda ett varningssystem för information mellan myndigheter, samt ta fram ett kunskapsstöd för mer jämlik tillgång till LARO. Vi följer även upp hur uppbyggnaden av sprututbyten går och tar en aktiv roll i den nationella myndighetssamverkansgruppen på området.

Forskningen visar att det finns effektiva behandlingar och stödinsatser för den som vill komma ifrån ett skadligt beroende, som också kan öka livskvaliteten under resan dit. Dessa borde komma alla som behöver till del. Inom de närmaste åren kommer Socialstyrelsen att göra en ny utvärdering av hur riktlinjerna följs. Då hoppas vi se resultat – jämlik tillgång till kunskapsbaserad vård, ökat samarbete och färre dödsfall.

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

Mona Heurgren, avdelningschef Socialstyrelsen

Läs debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats.