Många initiativ har gjorts för cancervården

Publicerad:
Debattreplik av Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Länstidningen Östersunds webbplats den 29 juni 2017.

I en debattartikel i LT den 24 juni efterlyser Bo Karlsson att Socialstyrelsen tar fram uppdaterade nationella riktlinjerna för tjock- och ändtarmscancer. De nuvarande publicerades 2014.

Glädjande nog har det under senare år tagits många initiativ för att åstadkomma en mer jämlik och kunskapsbaserad cancervård. Regeringen har tillsammans med landsting och regioner genomfört satsningen på att etablera sex regionala cancercentrum (RCC). Centrumen samverkar, tar fram kunskapsstöd till vården och har utvecklat nationella vårdprogram för över 30 cancerdiagnoser. Vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer utkom i senaste version 2016. Socialstyrelsens nationella riktlinjer har varit en utgångspunkt för vårdprogrammets utformning.

Sedan några år tillbaka finns Rådet för nya terapier (NT-rådet) där landsting och regioner tillsammans tar fram nationella rekommendationer vid införande av nya läkemedelsterapier för olika diagnoser. Syftet är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet.

När det gäller Socialstyrelsens nationella riktlinjer sjösattes en ny förvaltningsmodell i maj 2017. Syftet är att riktlinjerna ska revideras oftare och genomföras snabbare. Riktlinjerna för diabetesvård var först ut och uppdateringar enligt den nya modellen kommer inom fler områden under året.

Cancerriktlinjerna står också på agendan. Eftersom många initiativ tagits och tas för en jämlik och kunskapsbaserad cancervård kommer Socialstyrelsen efter sommaren att bjuda in till dialog med berörda patientorganisationer, RCC samt landsting och regioner. Syftet är att diskutera hur staten respektive RCC, landsting och regioner på bästa sätt kan fördela vem som arbetar med riktlinjer och andra kunskapsstöd för att ge största möjliga nytta till samhället och patienterna.

Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Läs debattrepliken i Länstidningen Östersund.

Repliken har därefter även publicerats i Sundsvalls TidningGöteborgs-PostenHallands NyheterNorranNorrbottens-Kuriren och Värmlands Folkblad.