”Inget hinder att forska kring åldrande"

Publicerad:
Elva debattörer skriver i Svenska Dagbladet (19/3) att Socialstyrelsen bör påbörja ett arbete med att lägga till åldrande som en ny sjukdomsklassificering. Man hänvisar till en debatt som på senare år förts i USA om att klassificera åldrande som en sjukdom för att få möjlighet att utföra vetenskapliga studier i syfte att bromsa åldrandets skadliga effekter.

Artikelförfattarna ger ett exempel på en klinisk läkemedelsprövning där US Food & Drug Administration (FDA), motsvarigheten till Läkemedelsverket, har godkänt en studie som syftar till att undersöka om ett beprövat läkemedel som ges vid diabetes typ 2, också kan ha andra, positiva hälsoeffekter som fördröjer åldrande (”anti-aging”) hos i övrigt friska personer.

Det finns i nuläget inga godkända läkemedel med effekten ”anti-aging” som indikation, varken i USA eller i Sverige. Det utgör dock inget hinder för att genomföra fler studier som undersöker en ”anti-agingeffekt”, med hypotesen att testa detta.

Vi ser inte heller att klassificeringen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem är ett hinder för att driva forskning kring åldrande. Däremot är det ett hjälpmedel för att enhetligt beskriva och analysera tillstånd med olika uppkomst, och som kan påverkas av olika faktorer.

Debattörerna menar även att medellivslängden näst intill avstannat i Sverige. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) är den långsiktiga trenden att medellivslängden fortsätter att öka både bland män och kvinnor.

Mona Heurgren, avdelningschef för statistik och jämförelser, Socialstyrelsen