Gemensamma krafter behövs i läkemedelsarbetet

Publicerad:
Debattartikel av Oliva Wigzell, generaldirektör, med flera. Publicerad i Dagens Medicin 16 mars 2016.

Läkemedelsstrategin har åstadkommit resultat, men mycket arbete kvarstår, skriver flera debattörer. Skriven av: Gabriel Wikström, Anders Henriksson, Torsten Håkansta, Johan Carlson, Gunilla Hult Backlund, Anders Blanck, Catarina Andersson Forsman, Olivia Wigzell, Susanna Axelsson, Johan Wallér, Kristina Fritjofsson, Karin Båtelson, Sofia Wallström, Lisbeth Löpare Johansson och Lennart Iselius

Läkemedel är en fantastisk resurs som rätt använd kan rädda liv, ge ökad hälsa och förbättrad livskvalitet. Samtidigt som läkemedel erbjuder stora möjligheter finns även en mängd komplexa utmaningar som måste hanteras. Det gäller allt ifrån att främja utvecklingen av nya effektiva läkemedel, att säkerställa att läkemedelsanvändningen är säker, effektiv och ges på lika villkor, att läkemedel ges utifrån rätt kunskap, till att kostnadsutvecklingen är kontrollerad och att miljön värnas.

Vi representerar en stor mängd aktörer som på olika sätt är inblandade i läkemedelsarbetet. Vi är överens om att hantera dessa utmaningar med gemensamma krafter. Vi har därför tagit beslut om att bygga vidare på och intensifiera arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin. Nyligen fastställdes en ny strategi för perioden 2016–2018.

Genom den samverkansplattform som strategin utgör finns det möjlighet att åstadkomma verkliga förbättringar och uppnå den övergripande visionen Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Som start på det intensifierade arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin genomförs på fredag den 18 mars ett upptaktsseminarium med temat Samverkan för en bättre läkemedelsanvändning – för strategins högnivå-, expert-, uppföljnings-, och perspektivgrupper.

En ökad patientmedverkan och samverkan mellan hälso- och sjukvårdens alla aktörer är helt nödvändig för att kunna uppnå strategins vision. Den nya strategin innehåller därför ett specifikt patientperspektiv. Innovation och e-hälsa är andra betydelsefulla perspektiv som får ökat fokus i strategiarbetet.

Arbetet inom strategin med att implementera ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel pågår i ett nära samarbete mellan främst landsting, myndigheter och läkemedelsföretag. Arbetssättet syftar till en ökad förutsägbarhet och transparens. Frågan om processen ger en effektiv och jämlik tillgång till nya läkemedel återstår att utvärdera.

Regeringen gav nyligen ett uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att göra detta. Det går emellertid att konstatera att arbetsprocessen och den särskilda ekonomiska satsning som regeringen gjorde har bidragit till att vi i Sverige i en internationell jämförelse har varit snabba att erbjuda patienter med hepatit C ny botande behandling.

Aktiviteter som bidrar till konkreta förbättringar på läkemedelsområdet är särskilt värdefulla. Det är exempelvis insatser för bättre och säkrare läkemedelsbehandling av barn, där strategin har bidragit till ett nationellt kunskapsstöd för läkemedelsordinationer till barn. Att strategin fokuserar på en säkrare läkemedelsbehandling oavsett kön är också en angelägen jämlikhets- och patientsäkerhetsfråga.

Den nationella läkemedelsstrategin har redan åstadkommit konkreta resultat, men mycket arbete kvarstår. Det är av stor vikt att vi fortsätter att samarbeta och nu tar ett gemensamt krafttag för att uppnå en läkemedelsanvändning som är effektiv, säker, jämlik, tillgänglig samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar. Samverkansarbetet inom den nationella läkemedelsstrategin är en nödvändig plattform för att uppnå detta.