Fel skylla dödsfallen på vård och patienter

Publicerad:
Debattreplik av Annika Remaeus och Daniel Svensson, utredare vid Socialstyrelsen, i Dagens Samhälle 9 september 2015.

Mycket litet talar för att läckage från vårdens behandlingsprogram är orsaken till de ökande drogrelaterade dödsfallen, vilket hävdas i "Socialstyrelsen har stort ansvar för narkotikadöden" och ”Subutex i beroendevården har spelat ut sin roll".

Socialstyrelsens kartläggning pekar på att narkotikaklassade läkemedel som finns på den illegala marknaden till största del smugglas in i landet.

För att ytterligare minska riskerna för läckage har vi uppmanat läkare att välja läkemedel som är svårare att missbruka och föreslagit ökad användning av elektroniska recept som är svåra att förfalska och manipulera.

Heroin och morfin har dominerat de drogrelaterade dödsfallen de senaste 20 åren. Det senaste decenniet har vi sett en ökning av flera narkotikaklassade läkemedel inklusive metadon och buprenorfin.

589 drogrelaterade dödsfall rapporterades 2013, ifjol 765. Detta kan bero på ökat missbruk, men dödsorsaksstatistiken kan också påverkas av till exempel förändrade analysmetoder inom rättsmedicinen. För att få veta mer om orsakerna kommer vi tillsammans med Rättsmedicinalverket och Folkhälsomyndigheten att utveckla statistiken.

Socialstyrelsen gjorde i våras en kartläggning för att besvara frågan om det finns ett läckage av läkemedel från hälso- och sjukvården då bland annat metadon och buprenorfin används vid läkemedelsassisterad behandling, LARO.

LARO är den mest effektiva behandling som vården enligt vetenskap och beprövad erfarenhet har att erbjuda för att förhindra dödsfall och förbättra den sociala funktionen för dem med ett allvarligt och långvarigt heroin-, morfin- eller opiummissbruk.

Med hjälp av Nationellt forensiskt centrum analyserade vi ett års samlade polisbeslag av läkemedelsförpackningar. Hälften av de beslagtagna buprenorfintabletterna kunde spåras. Över 80 procent kom från Frankrike. Även FN:s rapportering pekar på att smuggling från Frankrike medfört att buprenorfin ökar på den illegala marknaden i flera länder.

Endast tio procent av läkemedlen hade sålts till LARO-mottagningar i Sverige. I övrigt saknas i stort sett kunskap om ursprunget av beslagtagna läkemedel. Detta är viktigt att sätta i relation till den forskning som visar att personer i behandling ibland säljer eller ger bort enstaka doser.

Socialstyrelsen ger i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende en annan läkemedelskombination högsta prioritet, före metadon och buprenorfin.

Buprenorfin-naloxon har mindre allvarliga biverkningar än metadon. Buprenorfin är möjligt att missbruka genom att tabletterna krossas, löses upp och injiceras. Kombinationsläkemedlet kan i stor utsträckning förhindra sådan användning.

Socialstyrelsen kan inte stoppa förskrivningen av godkända läkemedel, men vi har uppmanat vården att följa våra rekommendationer. För att göra det svårare att förfalska och manipulera recept har vi också tillsammans med Läkemedelsverket föreslagit regeringen att narkotikaklassade läkemedel som huvudregel bara ska få förskrivas elektroniskt.

LARO är en av de mest reglerade behandlingar som finns i svensk sjukvård. Den får till exempel inte ordineras om patienten är beroende av alkohol eller andra narkotiska preparat som i kombination med LARO innebär en påtaglig medicinsk risk. Läkemedlen ska dessutom tas under uppsikt av sjukvårdspersonal den första tiden.

När vi lät forskare undersöka hur patienter upplevde LARO fanns det förståelse för att regler, rutiner och kontroller måste finnas, däremot fanns en rädsla för att positiva resultat vid drogtester kunde leda till ofrivillig utskrivning, då detta försvårade livssituationen och ibland ledde till överdoser.

I den nya föreskriften som är på remiss får den ansvariga läkaren större inflytande över vilken dokumentation av missbruket som ska krävas för att få behandling. Beslutet ska vara medicinskt motiverat, både när en patient ska skrivas in och ut ur LARO.

Missbruksutredningen talade för ökad tillgänglighet till LARO.

Socialstyrelsens ansvar är att verka för en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård, även i det förebyggande arbetet så att insatser hinner sättas in i tid. Däremot har vi ingen anledning att på lösa grunder skylla vården och patienterna i LARO-behandling för en så allvarlig och mångfacetterad problematik som de ökande drogrelaterade dödsfallen.

Annika Remaeus, utredare Socialstyrelsen
Daniel Svensson , utredare Socialstyrelsen

Läs repliken i Dagens Samhälle. Repliken är ett svar på debattartiklarna "Socialstyrelsen har ett stort ansvar för narkotikadöden" och "Subutex i beroendevården har spelat ut sin roll".