Ej likriktning i rekommendationer

Publicerad:
Debattreplik av Mattias Fredricson och Anders Berg i Socionomen 2/2019. Svar på vårdcentralen i Hagfors artikel "Socialstyrelsen blockerar utvecklingen" i Socionomen 1/2019.

Hälso- och sjukvården ska prioritera sina insatser utifrån patientens behov, behandlingens resultat och kostnadseffektiviteten. Ett stöd för detta är Socialstyrelsens nationella riktlinjer, som ska bidra till en god och jämlik vård som utgår ifrån bästa tillgängliga kunskap. I de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom rekommenderas de åtgärder som har visat sig ge störst nytta för olika patientgrupper. De baseras på internationell forskning och har sammanställts och värderats av ett sextiotal experter. Rekommendationerna omprövas fortlöpande i och med kontinuerliga översyner av forskningsläget. Nästa översyn är planerad till hösten 2019.

Socialstyrelsen delar Ulf Hjelms åsikt att tillgången på olika behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa behöver förbättras i landet. Exempelvis behöver tillgången på psykologisk behandling öka för i stort sett samtliga lindriga till medelsvåra tillstånd som finns med i riktlinjerna. Däremot delar inte Socialstyrelsen debattörens farhåga om en alltför stor likriktning i rekommendationerna.

I riktlinjerna lyfts ett flertal olika psykologiska behandlingar för olika patientgrupper, såsom interpersonell psykoterapi, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk korttidsterapi. Att kognitiv beteendeterapi lyfts fram tydligast beror på att det i studier av hög kvalitet visat sig vara den mest effektiva formen. En slutsats som till stora delar också bekräftas i en vetenskaplig sammanställning som SBU lät ta fram i juni 2018.

Det är också viktigt att komma ihåg att rekommendationerna är på gruppnivå, då de i första hand vänder sig till vårdens beslutsfattare. Det innebär att det alltid kan finnas enskilda patienter som behöver annan behandling än den som har starkast rekommendation.

Vad gäller åtgärdskoder (KVÅ) kan Socialstyrelsen ta fram nya koder för metoder som saknar kod. Verksamheter är välkomna att kontakta myndigheten och föreslå att det tas fram koder för relevanta metoder. En god registrering av vårdåtgärder gör det lättare att följa upp vården, så det är bra för alla berörda parter.

Mattias Fredricson, enhetschef, Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
Anders Berg, projektledare, Socialstyrelsen

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05